UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vyhodnotenie riešenia projektov VVGS PF 2015-2016

Komisia pre Vnútorný vedecký grantový systém Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (ďalej len „VVGS PF UPJŠ“) vyhodnotila úspešnosť projektov VVGS PF 2015-2016 mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorých riešenie bolo ukončené dňa 30. 6. 2016. Výsledok riešenia bol hodnotený dvomi stupňami, a to „splnil ciele“ a „nesplnil ciele“. Úspešným zodpovedným riešiteľom projektov, ktorých projekty boli hodnotené stupňom „splnil ciele“, bol vydaný certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu.

Výsledky hodnotenia

Z celkového počtu 23 ukončených projektov splnilo ciele 21 projektov. Dva boli vyhodnotené stupňom nesplnil ciele. Na Ústave biologických a ekologických vied bolo riešených a ukončených 6 projektov, z toho 5 získalo certifikát.

Na Ústave fyzikálnych vied bolo riešených a ukončených 9 projektov. Certifikát získali všetky projekty.
Na Ústave chemických vied bolo riešených a ukončených 5 projektov, z toho 4 získali certifikát.
Na Ústave informatiky bol riešený a ukončený 1 projekt, ktorý získal certifikát.
Na Ústave matematických vied bol riešený a ukončený 1 projekt, ktorý získal certifikát.
Centrum aplikovanej informatiky riešil a úspešne ukončil 1 projekt, ktorý získal certifikát.

Zoznam hodnotených projektov spolu s výsledkami nájdete TU.

Záverečné hodnotenie Komisie pre VVGS bolo schválené na zasadnutí vedenia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach dňa 28. 9. 2016.

Posledná aktualizácia: 03.10.2016