UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET – prvýkrát na pôde PF UPJŠ

Dňa 13. októbra 2016 sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach konalo krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET - súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl. 

Organizátormi podujatia boli AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku OZ, AMAVET klub č. 849, Košice, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Košice a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach.

Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí organizovaných v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzal záštitu Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a ktorý sa koná pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Ide o súťažnú  prehliadku vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, na ktorej súťažiaci prezentujú svoju výskumnú činnosť pomocou panelovej/posterovej prezentácie. Žiaci súťažia v kategóriách: Biológia, Chémia, Matematika, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Environmentálne vedy, Fyzika a astronómia, Geovedy, Informatika a počítačové inžinierstvo, Medicína a zdravotníctvo, Spoločenské vedy. 

Projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. Tohto roku bol za predsedu 19 člennej komisie nominovaný prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., riaditeľ Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach. Členstvo v odbornej komisii prijali i ďalší zamestnanci Prírodovedeckej fakulty

  • doc. RNDr. Roman Soták, PhD.  – riaditeľ Ústavu matematických vied 
  • RNDr. Ondrej Krídlo. PhD.  – za Ústav informatiky 
  • PaedDr. Andrea Lešková, PhD. – za Ústav biologických a ekologických vied 
  • RNDr. Ivana Sotáková – za Ústav chemických vied 
  • doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. – za Ústav fyzikálnych vied 

Krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET pre Prešovský a Košický kraj sa zúčastnilo 109 súťažiacich so 69 projektmi. Súťažiaci mali možnosť ukázať výsledky svojej práce návštevníkom festivalu, svojim rovesníkom zo stredných škôl, vysokoškolským študentom a pedagógom pôsobiacim na PF UPJŠ. Súčasťou podujatia bol odborný program, v rámci ktorého odzneli zaujímavé prednášky, žiaci nazreli do výskumných laboratórií PF. 

Najlepšie projekty boli ocenené viacerými cenami: 

  • Cenou spoločnosti Global Logic za inovatívny informatický projekt
  • Cenou súkromného gymnázia za originalITu, brain fITness a kvalITu 
  • Cenou prírodovedcov  
  • Cenou dekana PF UPJŠ v Košiciach 

Komisia udelila aj Ocenenie pre najaktívnejšieho učiteľa, ktoré získala Ing. Milana Buhajová z Cirkevnej spojenej školy v Snine, mentor najväčšieho počtu projektov a Cenu sympatie, ktorú získal najmladší účastník Vilko Kubičár, žiak 5. triedy  ZŠ v Spišskej Novej Vsi. 

Zaujímavosťou tohtoročného krajského kola bolo, že súťažné projekty mohli okrem odbornej komisie hodnotiť aj študenti a učitelia fakulty, prírodovedci, ale aj ostatní návštevníci a to formou elektronického hlasovania. Do hlasovania sa zapojilo 565 návštevníkov a projekt, ktorý získal najvyšší počet hlasov (161) bolo ocenený Cenou prírodovedcov, ktorú víťazovi odovzdal dekan fakulty. 

Najväčším ocenením bola Cena AMAVET, ktorá umožnila 26 projektom účasť na celoslovenskom finálovom kole v Bratislave. Vysoký počet postupujúcich projektov svedčí o vysokej kvalite prezentovaných prác mladých vedcov. 

Keďže Prírodovedecká fakulta si cení všetkých, ktorí sú úspešní v mimoškolských aktivitách, tí študenti, ktorí postúpili do celoslovenského finálového kola AMAVET dostali List dekana o možnosti prijatia na Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach na základe úspešnej účasti na krajskom kole. Predpokladom je však úspešné ukončenie strednej školy. 

Podujatia sa zúčastnili a na záverečnom ceremoniáli ceny účastníkom odovzdali JUDr. Marián Giba, podpredseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku, Ing. Kondor, zástupca spoločnosti GlobalLogic, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., predseda hodnotiacej komisie prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. a RNDr. Dušan Bosák, zriaďovateľ Súkromného gymnázia Dneperská v Košiciach. 

http://www.festivalvedy.sk/


Posledná aktualizácia: 14.10.2016