UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Cenu SAS pri SAV za najlepší populárno-vedecký čin roka 2016 získal študent PF UPJŠ

Dňa 13. októbra 2016 sa v rámci podujatia Astrofilm 2016, konaného v Piešťanoch, uskutočnilo  slávnostné odovzdanie Ceny SAS pri SAV za najlepší populárno-vedecký čin roka 2016. Tohtoročným laureátom sa stal Bc. Jaroslav Merc, študent Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Popularizačná práca oceneného bola odmenená nielen diplomom a pamätnou plaketou, ktoré odovzdal doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., vedecký tajomník SAS pri SAV, ale aj vecnou cenou podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 200 €.

Podľa vyjadrenia vedeckého tajomníka SAS pri SAV  si Slovenská astronomická spoločnosť uvedomuje dôležitosť popularizácie vedy a techniky pre napredovanie a pokrok. Z tohto dôvodu sa SAS rozhodla   každoročne usporiadať súťaž o Cenu SAS pri SAV za najlepší populárno-vedecký čin a  prostredníctvom nej povzbudiť predovšetkým mladých členov SAS pri SAV, aby sa venovali aj tejto činnosti a týmto spôsobom prilákali ďalších mladých ľudí k štúdiu vedy a techniky.

Bc. Jaroslav Merc je študentom odboru Astronómia a astrofyzika.  V odbornej oblasti sa venuje štúdiu aktivity symbiotických premenných hviezd. Bc. Jaroslav Merc bol ocenený za jeho mimoriadne bohatú popularizačnú činnosť. V rámci projektu „S ďalekohľadom na cestách“ predniesol desiatky popularizačných prednášok pre mladých ľudí v mestách a dedinách po celom východnom Slovensku, je hlavným koordinátorom medzinárodných popularizačných podujatí „Hodina Zeme“ a „Globe at Night“ na Slovensku, sprevádza návštevníkov vedecko-technického centra SteelPark, hvezdárne a planetária Centra voľného času v Košiciach, venuje sa organizovaniu astronomických popularizačných prednášok a pozorovaní pre širokú verejnosť. Podľa slov doc. Gálisa, príkladná popularizačná činnosť Bc. Jaroslava Merca môže by vzorom aj pre ďalších mladých členov SAS pri SAV.

Srdečne gratulujeme! 

Doc. Rudolf Gális, vedecký tajomník SAS pri SAV, odovzdáva Cenu SAS pri SAV za najlepší populárno-vedecký čin. Laureátom ceny v roku 2016 sa stal Bc. Jaroslav Merc.

Posledná aktualizácia: 08.11.2016