UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Deň otvorených dverí - 09. 02. 2017

Milí študenti stredných škôl, učitelia, výchovní poradcovia, vážení rodičia!

Program Dňa otvorených dverí 2017 Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach bude lokalizovaný do dvoch našich areálov (Jesenná 5/ Park Angelinum 9 a Šrobárova 2/Moyzesova 11).

Začíname o 8:30 h  prednáškami našich úspešných absolventov, Alumni Space – cesta za úspechom.

Pre záujemcov o odbory: Biológia, Ekológia, Chémia, Geografia,

Aula prof. M. Prasličku - RB0A5, Moyzesova 11.

doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD., absolvent PF UPJŠ: učiteľstvo biológia, chémia (1992)

Téma prednášky: Pravek vo vysokom rozlíšení

Aktuálne pôsobenie: PF UPJŠ v Košiciach

 

Mgr. Ján Molnár, absolvent PF UPJŠ: geografia (2014)

Téma prednášky: Možnosti využitia geografických informačných systémov v sektore dopravy

Pracovné pôsobenie: Národná diaľničná spoločnosť a. s., elektronický výber mýta

 

RNDr. Peter Chovan, absolvent PF UPJŠ: chémia (2007)

Téma prednášky: Chémia v kriminalistickej praxi

Pracovné pôsobenie: expert, Kriminalistický a expertízny ústav PZ

Pre záujemcov o odbory: Matematika, Fyzika, Informatika,

aula prof. J. Daniel-Szabóa – SA1A1, Park Angelinum 9.

Mgr. Darina Brožovská (rod. Točiková), absolventka PF UPJŠ: Ekonomická a finančná matematika (2013)

Téma prednášky: Krásny život aktuára

Aktuálne pôsobenie: Zurich Insurance

 

prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., absolvent PF UPJŠ: učiteľstvo matematika-fyzika (1994)

Téma prednášky: Keď na veľkosti záleží

Aktuálne pôsobenie: PF UPJŠ v Košiciach, RVmagnetics, a.s.

 

Mgr. Radovan Staš, absolvent PF UPJŠ: učiteľstvo fyzika, informatika(2005)

Téma prednášky: Stručný úvod do života IT-čkára

Aktuálne pôsobenie: IBM Slovensko

Od 10:00 pokračujeme programom zameraným na štúdium jednotlivých odborov. Ak cestujete z väčšej vzdialenosti, vaša účasť na DOD môže prípadne začínať až tu.

Program DOD po odboroch

Doplnkový program pre uchádzačov

Program pre výchovných poradcov

Program pre rodičov

Zaujímavé linky

Ak sa rozhodnete zúčastniť sa DOD, radi by sme o tom vopred vedeli, nahláste nám svoju účasť prostredníctvom stručnej informácie: https://goo.gl/KhrHCJ

Posledná aktualizácia: 03.02.2017