UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Udelenie čestného titulu „profesor emeritus“

Na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a  po schválení vo Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 11.11.2016 bol prof. RNDr. Kataríne Győryovej, DrSc. udelený čestný titul „profesor emeritus“ za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania. Menovací dekrét odovzdal pani profesorke, ktorá dlhodobo pôsobila na Ústave chemických vied PF UPJŠ, rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. za prítomnosti prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Petra Fedoročka, CSc. a dekana Prírodovedeckej fakulty doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.

Srdečne blahoželáme!

Posledná aktualizácia: 25.11.2016