UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuálne informácie k výučbe na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

V piatok 9. 12. 2016 bola požiarom a následným hasením výrazne poškodená budova Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach na Moyzesovej 11. Ide o jednu zo siedmych budov, ktoré využíva fakulta na svoju činnosť. Podľa predbežných zistení požiar nevznikol úmyselným konaním, ale skratom na elektrickom zariadení a následným rozšírením požiaru do strešných priestorov. Nižšie situované priestory boli požiarom poškodené iba minimálne avšak boli značne zadymené a vytopené vodou používanou pri hasení požiaru. Pri požiari nedošlo k zraneniu osôb ani horeniu chemických látok umiestnených v budove.

Vedenie univerzity a vedenie fakulty ďakuje Hasičskému a záchrannému zboru v Košiciach pod vedením Jozefa Fedorčáka a Tomáša Berzeteiho, vďaka ktorým sa podarilo ochrániť majetok a prispeli k minimalizácii škôd.  

V budove na Moyzesovej 11 sídli Katedra anorganickej chémie a časti Katedier organickej chémie, Katedry analytickej chémie a Katedry biochémie Ústavu chemických vied. Požiarom boli poškodené štyri posluchárne situované v tejto budove, sedem výučbových a jedenásť výskumných laboratórií ako aj všetky kancelárske priestory. V poškodenej budove malo svoje pracovisko 21 zamestnancov a 15 doktorandov. Títo zamestnanci a doktorandi budú na čas, pokiaľ sa budova na Moyzesovej ulici 11 opäť nesprevádzkuje, umiestnení do náhradných priestorov v rámci Ústavu chemických vied a Ústavu biologických a ekologických vied prípadne iných priestorov univerzity.

V budove prebiehali rôzne formy výučby (prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne cvičenia) základných chemických disciplín, ktorých sa v akademickom roku 2016/2017 zúčastňuje 296 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia chémie a učiteľstva chémie.

Výučba, ktorá prebiehala v uvedenej budove sa od pondelka 12. 12. 2016 realizuje náhradným spôsobom. Časť nelaboratórnej výučby bude presunutá do iných priestorov Prírodovedeckej fakulty a Filozofickej fakulty. Výučba laboratórnych cvičení, ktoré prebiehali v poškodenej budove a ktoré nie je možné operatívne presunúť budú pre zvyšok zimného semestra zrušené (blíži sa koniec semestra a väčšina praktických cvičení už bola zrealizovaná). Pre letný semester bude potrebné zabezpečiť náhradné laboratória. Časť laboratórnej výučby bude možné zabezpečiť v rámci vnútorných možností fakulty. Na vzniknutú situáciu zareagovali aj partnerské vysoké školy z Košíc, napr.  Hutnícka fakulta TU Košice ponúkla spoluprácu pri riešení vzniknutej situácie. Olomoucká univerzita ponúkla pomoc pri školení doktorandov. Fakulta plánuje osloviť Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach a Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach so žiadosťou o prípadnú výpomoc. Vedenie fakulty v spolupráci s riaditeľmi Ústavu chemických vied a Ústavu biologických a ekologických vied zabezpečí také podmienky, aby výučba v letnom semestri prebehla v plnom rozsahu, bez dopadu na kvalitu.

Rovnako nijakým spôsobom nie je ovplyvnené ani prijímacie konanie pre akademický rok 2017/2018 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a plánované akcie ako je napr. Deň otvorených dverí vo februári 2017.

Vzhľadom na to, že obnova budovy a vzdelávacej a vedecko-výskumnej infraštruktúry si vyžiada veľké finančné zdroje, UPJŠ víta ponuku vlády na poskytnutie bezúročnej pôžičky, aby sa sanačné práce mohli začať čím skôr. Univerzita plánuje túto pôžičku splácať z predpokladaného poistného plnenia za škodovú udalosť a tiež z rozpočtu univerzity v nasledujúcich rokoch. Vzhľadom na to, že budova si bude vyžadovať kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu a nadobúdacia cena modernej infraštruktúry spravidla výrazne prevyšuje aktuálnu zostatkovú hodnotu zariadení.

Nakoľko ide o i mimoriadnu situáciu privítame aj finančnú pomoc, bližšie informácie: http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/14934/.

Následky požiaru na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v týchto chvíľach prejavujú sympatie a účasť  a akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.

Osobitne ďakujeme:

Od 11. 12. 2016 boli na obnovu UCHV poskytnuté finančné dary od 264 fyzických osôb v sumách 1 – 1000 eur  a od 3 právnických osôb v sumách 1000 - 3000 eur, spolu 17 945,74 eur.

Následky požiaru na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 22.12.2016