UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

PF UPJŠ udelila siedmim stredným školám status Partnerská škola

 

V dôsledku odlivu vedomostného kapitálu, nielen na Slovensku ale zvlášť v regiónoch východného Slovenska a vzhľadom na znižujúci sa záujem o štúdium prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky na vysokých školách ako aj minimálne vedomosti o kvalite výučby v domácom prostredí, sa vedenie fakulty rozhodlo iniciovať užšiu spoluprácu medzi Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach a strednými školami, ktoré majú záujem stať sa jej partnerskými školami.

Status  partnerská škola udelila Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach tým stredným školám, ktoré  sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi a ktoré dlhodobo s fakultou spolupracujú. 

 

 

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 16.12.2016