UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Honey LOG – úspešný start up zrodený na akademickej pôde PF UPJŠ

Projekt HoneyLOG vznikol na akademickej pôde Prírodovedeckej fakulty v rámci dizertačnej práce RNDr. JUDr. Pavla Sokola, PhD. HoneyLOG predstavuje automatizovaný systém na zber, koreláciu a analýzu bezpečnostných údajov na zvýšenie bezpečnosti spoločností. Témou práce sú informačné systémy (honeypoty), ktorých hlavnou úlohou je prilákať útočníkov a zaznamenať ich správanie a spôsob uskutočnenia útokov. Ich výhodou je, že sú lacno a rýchlo aplikovateľné a zároveň škálovateľné pre rôzne služby alebo situácie. Pôvodne študentský projekt bol po prvýkrát prezentovaný na Študentskej vedeckej konferencii PF UPJŠ v roku 2015. V tom istom roku HoneyLOG uspel v súťaži inovatívnych nápadov a vybojoval si tým vstup do Startup centra Technickej univerzity v Košiciach.

Riešiteľský tím tvoria: Pavol Sokol, Michal Pavúk, Lenka Kleinová, Tomáš Bajtoš, Štefan Porhinčák.

Projekt je financovaný prostredníctvom vedeckých grantových a fakultných grantových schém.

HoneyLog sa bude ďalej rozvíjať v rámci Laboratória kybernetickej bezpečnosti UVP Technicom na UPJŠ. Toto laboratórium bude prevádzkovať 1. akademický CSIRT na Slovensku.

Viac informácií

 


 

Posledná aktualizácia: 16.12.2016