UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Stretnutie dekana PF UPJŠ s bývalými zamestnancami pri príležitosti ich životného jubilea

Dňa 25. januára 2017 sa na pôde dekanátu fakulty uskutočnilo stretnutie dekana docenta Semanišina, za prítomnosti prodekanov profesora Mártonfiho, docenta Zeleňáka a doc. Kireša s jubilantmi - bývalými zamestnancami PF UPJŠ, ktorí v roku 2016 oslávili významné životné jubileum 65, 70 – 95 rokov veku.

Stretnutia sa zúčastnili :  prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc., RNDr. Ján Novák, doc. RNDr. Kvetoslava Markušová, CSc., doc. RNDr. Katarína Kropáčová, CSc., doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

Zo stretnutia sa ospravedlnili: prof. PhDr. Ladislav Tajták, CSc., emeritná profesorka prof. RNDr. Katarína Györyová, DrSc., prof. RNDr. Igor Hudec, CSc., RNDr. Štefan Kulcsár, CSc.

Srdečne gratulujeme!

Na stretnutie bol pozvaný aj RNDr. Jozef Studenovský, CSc., dlhoročný zamestnanec Ústavu informatiky, ktorý v decembri 2016 ukončil pracovný pomer na PF UPJŠ.


Posledná aktualizácia: 25.01.2017