UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Voľby zástupcov ŠČ PF UPJŠ

Akademickej obci Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V súlade so zákonom o vysokých školách a Zásadami volieb do Akademického senátu
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v platnom znení
v y h l a s u j e m
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ

voľby

zástupcov ŠČ PF UPJŠ do
Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2017 – 2019

na deň 28. marca 2017
v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Miesto konania volieb:
Jesenná ul., 9:00 - 10:00 hod.
(v priestoroch pri vrátnici, prízemie)
a
Moyzesova ul. 11, 10:30 - 12:00 hod.
(RBL pavilón, prízemie)

(členovia ŠČ AO PF UPJŠ: medziodborové a učiteľské študijné programy, jednoodborové študijné programy a doktorandské štúdium)  

Medziodborové a učiteľské študijné programy:

 1. Marián Čurda, Biológia - chémia, BCHb, 3. ročník
 2. Martina Drábová, Biológia – geografia, BGb, 1. ročník
 3. Samuel Eľko, Biológia – geografia, BGb, 1. ročník
 4. Karla Faixová, Biológia – slovenský jazyk a literatúra, SjBb, 1. ročník
 5. Miroslava Gičová, Biológia – slovenský jazyk a literatúra, SjBb, 1. ročník
 6. Renáta Goffová, Biológia - chémia, BCHb, 2. ročník
 7. Lívia Hricová, Biológia – slovenský jazyk a literatúra, SjBb, 1. ročník
 8. Ingrid Kráľová, Biológia – slovenský jazyk a literatúra, SjBb, 1. ročník
 9. Daniela Laubertová, Geografia – psychológia, GPsb, 2. ročník
 10. Filip Lipták, Biológia – geografia, BGb, 1. ročník
 11. Nicole Moravčíková, Biológia - chémia, BCHb, 2. ročník
 12. Nikola Petrová, Biológia – geografia, BGb, 1. ročník
 13. Katatína Sklenková, Biológia - chémia, BCHb, 2. ročník

Jednoodborové študijné programy:

 1. Miriama Bajuszová, Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácii, VEb, 2. ročník
 2. Patrícia Gurová, Geografia, GOb,2. ročník
 3. Bc. Ľubomíra Hajníková, Botanika a fyziológia rastlín, BFRm, 1. ročník
 4. Bc. Martin Hrablay, Botanika a fyziológia rastlín, BFRm, 1. ročník
 5. Miriama Krchová, Geografia, GOb, 1. ročník
 6. Miroslava Lachká, Biológia, Bb, 1. ročník
 7. Radka Pástorová, Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácii, VEb, 1. ročník
 8. Patrícia Šebestová, Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácii, VEb, 1. ročník
 9. Alexandra Tothová, Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácii, VEb, 2. ročník
 10. Bc. Viktória Tuptová, Botanika a fyziológia rastlín, BFRm, 1. ročník

Doktorandské štúdium:

 1. RNDr. Michal Bečka, Organická chémia, OCHd, 3. ročník
 2. Mgr. Dajana Ručová, Fyziológia rastlín, FRd, 1. ročník
 3. Mgr. Paulína Slepčíková, Organická chémia, OCHd, 1. ročník

 

V Košiciach 23. 03. 2017

RNDr. Michal Bečka                    
predseda VaMK pre voľby do ŠČ AS PF UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 24.03.2017