UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v ak. r. 2017/2018

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje začatie prijímacieho konania na dennú a externú formu doktorandského štúdia v akademickom roku 2017/2018 v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch:

• Aplikovaná matematika • Analytická chémia
• Diskrétna matematika • Anorganická chémia
• Teória vyučovania matematiky • Biochémia
• Astrofyzika • Fyzikálna chémia
• Biofyzika • Informatika
• Fyzika kondenzovaných látok • Genetika
• Jadrová a subjadrová fyzika • Fyziológia živočíchov
• Progresívne materiály • Fyziológia rastlín
• Teoretická fyzika • Molekulárna cytológia
• Teória vyučovania fyziky • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
• Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme

 

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom alebo príbuznom odbore. K elektronickej prihláške (elektronickú prihlášku je potrebné vytlačiť a podpísať), resp. k prihláške na tlačive ŠEVT 49 400 2 je potrebné doložiť:

  1. overenú kópiu diplomu
  2. životopis s prípadným uvedením zoznamu publikovaných a nepublikovaných prác
  3. potvrdenie o odbornej praxi po absolvovaní vysokej školy (ak bola vykonaná)
  4. rámcový projekt k téme dizertačnej práce
    Rámcový projekt dizertačnej práce je potrebné vypracovať v rozsahu maximálne 5 strán podľa priloženej šablóny. Šablóna rámcového projektu k téme dizertačnej práce.

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2017/2018

Prijímacie konanie sa uskutoční v termíne 19. 6. 2017 - 30. 6. 2017.

Termín na podanie prihlášky na PF UPJŠ je do 31. 5. 2017.

V prípade, že uchádzač pošle prihlášky na dve a viac tém, bude vyzvaný, aby určil preferovanú tému.

Poplatok: 50,- EUR klasická prihláška, 40,- EUR elektronická prihláška.

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom na číslo účtu: SK28 8180 0000 0070 0007 8491, variabilný symbol: 2996, špecifický symbol: rodné číslo bez lomky, konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.  Kópiu dokladu o úhrade je potrebné k prihláške doložiť.

 

                                                                                              doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

                                                                                                                  dekan fakulty

Posledná aktualizácia: 20.04.2017