UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

13th Masterclasses 2017 - celosvetový program približujúci špičkovú fyziku mladým výskumníkom

a 22. marca 2017 sa na pôde Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky, Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ uskutoční  v rámci celosvetového programu Masterclasses 13th International Particle Physics Masterclasses 2017. Pod odborným vedením fyzikov študenti stredných škôl budú môcť analyzovať reálne dáta z CERN-ských experimentov a poodhaliť tak podstatu a vlastnosti štruktúry hmoty.

 

PROGRAM:

Hands on Particle Physics International Masterclasses 2017
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF, Park Angelinum 9
22. marec 2017, 8:30 – 17:00 hod.

Videokonferenčná miestnosť (Jesenná 5, VKM/P1)
08:30 - 08:55 Príchod a registrácia študentov
09:00 - 09:15 Otvorenie IPPOG projektu (RNDr. A. Kravčáková, PhD., ÚFV PF UPJŠ, Dr.h.c., prof. RNDr. A. Feher, DrSc.)
09:15 - 10:45 Pohľady do mikrosveta (Doc. RNDr. J. Hlaváčová, CSc., FEI TU Košice)
10:45 - 11:00 Prestávka, občerstvenie
11:00 - 11:45 K počiatkom Vesmíru: Cesta tam a späť (RNDr. I. Králik, CSc., ÚEF SAV Košice)
11:45 - 12:30 Metodický úvod k praktickému cvičeniu (Mgr. F. Sopková, ÚFV PF UPJŠ)
12:30 - 13:15 Obed

PC - Lab VECIT + PC učebňa ÚFV, PF UPJŠ (Park Angelinum 8)
13:30 - 15:30 Metodická príprava študentov k praktickému cvičeniu
                       Analýza reálnych dát z experimentu ATLAS, Z - cvičenie /CERN/
                       (Mgr. F. Sopková, Mgr. L. Tropp, ÚFV PF UPJŠ, študenti PF UPJŠ)
15:30 - 15:45 Prestávka, občerstvenie

Videokonferenčná miestnosť (Jesenná 5, VKM/P1)
15:45 Zhrnutie a porovnanie výsledkov, diskusia, interpretácia výsledkov.
16:00 Videokonferečné stretnutie s partnerskými univerzitami a s fyzikmi v CERNe.
           Porovnanie výsledkov analýzy praktického cvičenia, vyhodnotenie záverečného IPPOG kvízu.
17:00 Vyhodnotenie projektu, vyplnenie dotazníkov.
          Odovzdávanie certifikátov účastníkom projektu IPPOG´2017.

 

Informácie o Masterclasses a registrácia:

RNDr. Adela Kravčáková, PhD. (adela.kravcakova@upjs.sk)
Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, ÚFV, Prírodovedecká fakulta
Park Angelinum 9, 040 01 Košice, Tel. +421 (055) 234 2203.
http://www.physicsmasterclasses.org a http://epog.evo.upjs.sk

Odborný garant podujatia : prof. RNDr. S. Vokál, DrSc.

Ďalšie informácie:

 

                              


Posledná aktualizácia: 14.03.2017