UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študentská vedecká konferencia 2017

V zmysle smernice MŠ SR č. 5323/1991-62 a Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

vyhlasujem

fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2016/2017 v  18  sekciách:

 • Botanika, zoológia a ekológia
 • Bunková biológia a fyziológia živočíchov
 • Genetika a mikrobiológia
 • Fyzika I. (FKL)
 • Fyzika II. (TFaAF, JaSjF, BF)
 • Analytická chémia a Biochémia
 • Anorganická chémia
 • Fyzikálna chémia
 • Organická chémia I.
 • Organická chémia II.
 • Matematika
 • Didaktika matematiky, fyziky a informatiky
 • Geografia
 • Geoinformatika
 • Informatika
 • Programátorská súťaž
 • IHRA
 • Predstav svoj nápad!

V rámci fakultného kola ŠVK je po tretí krát vyhlásená sekcia s názvom „Predstav svoj nápad!“, do ktorej sa môžu prihlásiť študenti všetkých troch stupňov štúdia, ktorí chcú v budúcnosti prakticky zúročiť svoju unikátnu myšlienku (napr. podnikaním, prostredníctvom start-up a pod. - viď. napr.  http://sk.wikipedia.org/wiki/Startup alebo  https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/veda-vyskum/start-up-space/archiv/) a potrebujú radu a spätnú väzbu od úspešných manažérov. Členmi komisie budú renomovaní zástupcovia z praxe a zástupcovia fakulty, ktorí svojim názorom pomôžu zhodnotiť silné a slabé stránky prezentovaných nápadov. Takáto skúsenosť a rady komisie môžu zvýšiť šance študentov, ktorí svoje idey plánujú rozvíjať aj v komerčnej sfére. Najlepšie tri nápady budú ocenené.

Ďalšie podrobnosti a spôsob zasielania abstraktov budú upresnené priebežne.

Dátum a miesto konania konferencie: Študentská vedecká konferencia sa bude konať v rámci Prírodovedeckých dní v stredu dňa 26. apríla 2017 v posluchárňach na Jesennej 5 a Park Angelinum 9. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v aule RBA05 v areáli Šrobárova 2.

Odborným a organizačným gestorstvom v jednotlivých sekciách sú poverené  ústavy PF UPJŠ.

Program ŠVK:

8:00 hod. Otvorenie ŠVK dekanom fakulty v posluchárni SA1A1, Park Angelinum 9
8:30 - 13:00 hod.  Súťaž v sekciách - posluchárne na Jesennej 5 a Park Angelinum 9
17:00 hod. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení predsedami porôt v aule RBA05 na Šrobárovej 2.


 Ceny za najlepšie príspevky:

1. miesto v sekcii:       50,- €

2. miesto v sekcii:       40,- €  

3. miesto v sekcii:       30,- €

Každá súťažná práca, ktorá bola odovzdaná v písomnej forme bude ocenená knižnou poukážkou v hodnote 7,- €.

Košice 17.03.2017

Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
dekan fakulty            

 

♦♦♦

Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny

♦♦♦ 

Menovanie odborných porôt

♦♦♦

Rozdelenie posluchární

♦♦♦

Zborníky zo ŠVK

♦♦♦

 

Posledná aktualizácia: 25.04.2017