UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Udelenie akreditácie Slovenskej spoločnosti aktuárov pre študijný program Ekonomická a finančná matematika

Študijný program Ekonomická a finančná matematika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach bol Slovenskou Spoločnosťou Aktuárov (SSA) akreditovaný ako študijný program, ktorý spĺňa požiadavky Sylabov pre vzdelávanie SSA. Sylaby vymedzujú požiadavky na vzdelanie a vedomosti kvalifikovaných aktuárov, preto pri žiadosti o status „člen SSA“ už nebude potrebné u absolventa študijného programu Ekonomická a finančná matematika dodatočné preverovanie jeho vedomosti. Certifikát o akreditácii získala fakulta na základe odporúčania Komisie pre vzdelávanie SSA rozhodnutím Rady SSA zo dňa 10.3.2017.

Slovenská spoločnosť aktuárov (SSA) je dobrovoľným združením poistných matematikov, aktuárov a iných odborníkov z celého finančného trhu. Bola založená v roku 1996 a je plnohodnotným členom medzinárodných organizácií International Actuarial Association (IAA)  a Actuarial Association of Europe (AAE).  Spoločnosť presadzuje rozvíjanie aktuárskej vedy, ktorej súčasťou sú finančná a poistná matematika, analýza a riadenie investícií, štatistické a stochastické metódy, kontrola a riadenie rizika v poisťovniach a iných finančných inštitúciách. Medzi ciele spoločnosti patrí zosúladiť požiadavky na vzdelanie svojich členov s medzinárodnými sylabami, presadzovať navonok záujmy svojich členov, upevniť postavenie profesie aktuára v oblasti finančného trhu, vytvárať štandardy práce aktuára a zavádzať ich do praxe.

Komisia pre vzdelávanie SSA okrem iného rozhoduje o úplnom alebo čiastočnom akreditovaní študijných programov univerzít, vysokých škôl a iných vzdelávacích inštitúcií, ktoré poskytujú študijné programy v súlade so Sylabami SSA a požiadajú SSA o akreditáciu. Na základe výstupu pracovnej skupiny pri Komisii pre vzdelávanie SSA bol v roku 2016 vyhodnotený súlad študijných programov univerzít a Sylabov SSA. Hodnotenie študijného programu Ekonomická a finančná matematika na PF UPJŠ v Košiciach bolo pozitívne, o čom svedčí vydaný Certifikát o akreditácii.

Posledná aktualizácia: 28.03.2017