UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Zhromaždenie AO PF UPJŠ – Cena dekana 2016

Dňa 29. marca 2017 sa na pôde fakulty uskutočnilo zhromaždenie Akademickej obce, ktorého sa zúčastnili aj pozvaní zástupcovia univerzity rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.predseda AS UPŠ doc. RNDr. Roman Soták, PhD. Akademickej obci boli predložené Správa o činnosti AS PF UPJŠ za rok 2016 a Výročná správa o stave fakulty za rok 2016. Na zhromaždeniach akademickej obce fakulty je tradične udeľovaná Cena dekana za uplynulý kalendárny rok. Každoročne bola táto cena udeľovaná za pedagogickú a za vedeckovýskumnú činnosť. Od r. 2016 pribudla kategória Cena dekana za rozvoj fakulty.

Za rok 2016 bola Cena dekana v jednotlivých kategóriách udelená týmto zamestnancom:
Cena dekana za pedagogickú činnosť
prof. RNDr. Miroslav Repčák, DrSc.  
doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc.
doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.
prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť doktorandov
RNDr. Milica Fabišíková
RNDr. Jakub Miňo
RNDr. Matej Nikorovič

Cena dekana za rozvoj fakulty
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
PhDr. Svetlana Libová
Ing. Silvia MedováPosledná aktualizácia: 30.03.2017