UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ocenenie víťazov predmetových olympiád kategórie A

Historická aula UPJŠ sa dňa 4. apríla 2017 zaplnila stredoškolákmi, víťazmi predmetových olympiád kategórie A Košického kraja v šk. r. 2016/2017. Týmto gymnazistom zanieteným pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku slávnostne odovzdali ocenenia a diplomy dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.Mgr. Viktória Rozsypalová z odboru školstva Okresného úradu Košice.

Ceremoniálu sa zúčastnili aj pani riaditeľka Centra voľného času - RCM  v Košiciach Ing. Erika Munková, prodekani fakulty prof. Pavol Mártonfi, doc. Vladimír Zeleňák, doc. Marián Kireš, predseda AS UPJŠ a riaditeľ Ústavu matematických vied doc. Roman Soták, ako aj predsedovia komisií predmetových olympiád, ktorí sú zamestnancami fakulty: doc. Zdenko Hochmuth, doc. Ľubomír Panigaj, doc. Jozef Hanč, RNDr. Rastislav Serbin. Študentom sa okrem pána dekana a Mgr. Rozsypalovej prihovoril aj Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied.

Dekan PF UPJŠ na slávnostnom ceremoniáli ocenil i prácu učiteľov/tútorov, ktorí sa pričinili o víťazné umiestnenie svojich študentov. Ocenených bolo18 žiakov gymnázií košického kraja a 16 pedagógov. Z pohľadu zastúpenia škôl výrazne dominovalo Gymnázium Poštová 9, Košice (ocenených 9 žiakov, 8 učiteľov), ktoré je aj jednou z Partnerských škôl PF UPJŠ. Študenti z tohto gymnázia sa umiestnili na prvých troch miestach v Matematickej olympiáde, olympiáde v Informatike ako aj Chemickej olympiáde.

Dekan fakulty v zmysle platných pravidiel pre prijímacie konanie vydal 11 oceneným rozhodnutie o prijatí na PF UPJŠ v ak. roku 2018/19 a neskôr, na základe ich výsledkov v krajskom kole predmetovej olympiády. Pozitívnym signálom je, že jedna z viacnásobne ocenených žiačok rozhodnutie akceptovala a nastúpi na štúdium na PF UPJŠ v ak. roku 2017/18.


Posledná aktualizácia: 06.04.2017