UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Matematický NÁBOJ 2017

Tohtoročná medzinárodná súťaž NÁBOJ päťčlenných tímov stredoškolákov, ktoré reprezentovali svoje školy zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Nemecka a Anglicka sa uskutočnila 7.4.2017 vo vybraných mestách účastníckych krajín. Každoročne sa táto súťaž koná aj v Bratislave a Košiciach. Pre tento ročník zapožičalo priestory PF UPJŠ, ktorá je jedným zo spoluorganizátorov podujatia, Gymnázium Alejová. V rámci Slovenska sa súťaže zúčastnilo 111 juniorských a 96 seniorských družstiev. Výrazný úspech zaznamenali dva juniorské tímy, ktoré v celkovom medzinárodnom poradí obsadili 4. miesto – Gymnázium  Poštová, Košice  a 7. miesto – Gymnázium Alejová, Košice. Ceny víťazom v Košiciach za Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach odovzdal prodekan doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., ktorý pri vyhodnotení ocenil snahu všetkých zúčastnených pri riešení úloh a zaprial im veľa šťastia pri výbere ich ďalšieho štúdia po ukončení strednej škole.

Náročnosť úloh, ktoré tímy riešia je koncipovaná tak, že sa súťaže môžu zúčastniť nielen úspešní riešitelia matematických olympiád ale aj študenti, ktorí s matematickými súťažami nemajú veľa skúseností. Úspech družstva nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci.

Podľa vyjadrení RNDr. Róberta Hajduka, PhD., ktorý za PF UPJŠ uvedenú súťaž koordinuje,  sa v súťaži NÁBOJ využíva nielen aplikácia postupov naučených zo školy, ale riešenia úloh vyžadujú aj istú dávku invencie a dôvtipu. Príklady sú netradičné a navolené tak, aby pomáhali rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku.

Kompletné výsledky a štatistiky zo súťaže môžete nájsť na webovej stránke math.naboj.org.

 

                                Ďakujeme všetkým súťažiacim a tešíme sa na Vás o rok!


Posledná aktualizácia: 10.05.2017