UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Slávnostné otvorenie Relaxačného kútika MARK na ÚFV PF UPJŠ

Vďaka finančnej podpore profesora Marka W. Meisela, profesora fyziky, University of Florida v Gainesville, USA, bol v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied dňa 18. mája 2017  slávnostne sprístupnený relaxačný kútik pre študentov, ktorý im poskytne veľmi príjemný priestor nielen pre relax v čase medzi prednáškami a seminármi, ale aj pre vzájomné diskusie či riešenie študijných úloh a zadaní.

Profesor Meisel dlhoročne spolupracuje s košickou skupinou vedcov, vedenou prof. RNDr. Alexandrom Feherom, DrSc., riaditeľom Ústavu fyzikálnych vied a finančne podporuje i výskum na fakulte. Patrí k významným odborníkom v oblasti fyziky veľmi nízkych teplôt, kvantových kvapalín a kvantového nízkorozmerného magnetizmu. Je vynikajúcim vysokoškolským pedagógom a experimentálnym fyzikom so širokým výskumným záberom.  V rámci Fulbrightovho grantu (USA) sa zúčastnil polročných pracovných pobytov v r. 2013 a v r. 2016  v Centre Fyziky veľmi nízkych teplôt. Vyše 17 rokov spolupracuje s košickým centrom fyziky nízkych teplôt, ktoré má štatút Centra excelentnosti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Ústavu experimentálnej fyziky SAV, čím výrazne prispel k budovaniu tohto centra a k jeho etablovaniu sa v celosvetovom význame, za čo mu bol v roku 2010 rektorom Univerzity P. J. Šafárika udelený čestný titul Doctor honoris causa (Dr.h.c.).


Posledná aktualizácia: 19.05.2017