UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výsledky prijímacieho konania a pokyny k zápisu na ak. r. 2017/2018

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania si môžete pozrieť aj pomocou  mobilnej aplikácie UniMAP (beta) pozrieť manuál

Počet bodov potrebný na prijatie po splnení predpísaných podmienok


Pokyny pre študentov 1. roč. Prírodovedeckej fakulty UPJŠ k zápisu na ak. r. 2017/2018

 1. Podľa §58, ods. 9 Zákona č. 131/2002 Zb. je uchádzač povinný potvrdiť, či sa zapíše na štúdium. Návratku je potrebné zaslať elektronicky – www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta - najneskôr do 31.07.2017. Súčasťou návratky je tiež žiadosť o vydanie študentského preukazu (návod: https://ais2.upjs.sk/ais/manualy/AiS2_manual_navratka2.pdf)
  Prístup k evidencii návratky:
  login: Login
  heslo: rodné číslo – bez lomky (pre uchádzačov, ktorí boli do 30.6. študentmi PF je heslo do AIS2 tiež heslom pre el. návratku).
  Elektronická návratka je súčasne aj žiadosťou o vydanie študentského preukazu. Poplatok 25 € je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet číslo SK6481800000007000074351 (7000074351/8180), var. symbol 9401, špec. symbol: rodné číslo bez lomky, konšt. symbol: 0308 Príkaz na úhradu je možné si vygenerovať z elektronickej návratky po jej potvrdení.
  V prípade, že ste vlastníkom študentského preukazu (PIK) UPJŠ, do 31.08.2017 je potrebné uhradiť len prolongačný poplatok 11 €.
  Ak uchádzač do 31.07.2017 neuhradí platbu za vydanie preukazu študenta, nemôžeme mu garantovať vydanie karty do začiatku výučby. Kompletné informácie získate na Web stránke: http://www.aio.upjs.sk alebo osobne na Správe AIO UPJŠ, Šrobárova 2, Košice, v čase úradných hodín.
 2. Študentom 1. roč. poskytujeme ubytovanie v ubytovni na Kysuckej 16, Pražskej 2 a Jedlíkovej ul. Záujem o ubytovanie uchádzač vyznačí v elektronickej návratke (uchádzač nemá možnosť vybrať si ubytovňu, bude mu pridelená podľa poradovníka). Prípadnú prílohu k žiadosti o ubytovanie – kópiu preukazu ZŤP, doklad o tom, že uchádzač je sirota alebo polosirota zašlite na študijné oddelenie do 31.07.2017. Cena ubytovania sa pohybuje v intervale od 63 € do 89 €, v závislosti od veľkosti izby a počtu ubytovaných. Zoznam študentov, ktorým bude pridelené ubytovanie bude uverejnený na internetovej stránke UPJŠ (www.upjs.sk) a fakulty http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ po 20.08.2017.
 3. Študenti študijných programov: Matematika, Ekonomická a finančná matematika, Informatika, Aplikovaná informatika, Fyzika, Matematika - Biológia, Matematika – Fyzika, Matematika – Chémia, Matematika – Geografia, Matematika – Informatika, Matematika – Psychológia, Fyzika- Biológia, Chémia, Geografia, Fyzika – Chémia, Chémia – Geografia, Chémia – Informatika, Fyzika – Geografia, Biológia – Geografia, Geografia – Informatika, Chémia – Geografia sa zúčastnia zápisu dňa 04. 09. 2017 o 8.00 h. (týka sa len uchádzačov, ktorí sa nezúčastnili zápisu 21.6.) poslucháreň RB0A5 (pôvodné označenie M5), vchod z Kostlivého ulice (cez rampu) alebo Šrobárovej ulice. V dňoch 4.9. – 6.9.2017 sa uskutoční povinné Úvodné sústredenie prvákov PF UPJŠ podľa študijných odborov. Úvodné sústredenie je súčasťou predmetu Úvod do štúdia prírodných vied, ktorý absolvujete v zimnom semestri akademického roka 2017/2018. Informácie budú zaslané písomne.
 4. Študenti študijných programov: Biológia, Všeobecná ekológia a ekológia jedincov a populácií, Biológia - Chémia, Biológia – Psychológia sa zúčastnia zápisu dňa 06. 09. 2017 o 8.00 h. (týka sa len uchádzačov, ktorí sa nezúčastnili zápisu 21.6.) poslucháreň RB0A5 (pôvodné označenie M5), vchod z Kostlivého ulice (cez rampu) alebo Šrobárovej ulice. V dňoch 6.9. – 8.9.2017 sa uskutoční povinné Úvodné sústredenie prvákov PF UPJŠ podľa študijných odborov. Úvodné sústredenie je súčasťou predmetu Úvod do štúdia prírodných vied, ktorý absolvujete v zimnom semestri akademického roka 2017/2018. Informácie budú zaslané písomne.
 5. Pri zápise je potrebné predložiť
  – občiansky preukaz
  – overenú kópiu rodného listu
  – overenú kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy (ak ju neodovzdal v procese prijímacieho
  konania)
 6. V dňoch 11. - 14. 09. 2017 sa uskutočnia prípravné kurzy pred začatím štúdia – Repetitória z matematiky a Repetitória z chémie.
  Bližšie informácie dostanú študenti písomne

 7. . Výučba v akademickom roku 2017/2018 začína 18. 09. 2017.

 

kontakt: iveta.sovakova@upjs.sk

Košice 23. 06. 2017

 

Plán budov v areáli UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach

Pokyny k ubytovaniu:

Posledná aktualizácia: 29.06.2017