UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

50 rokov informatiky na UPJŠ v Košiciach

Na základe spoločnej dohody rektorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vysokej školy technickej v Košiciach bolo 1. júna 1967 založené na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach Výpočtové stredisko s pôsobnosťou pre všetky vysoké školy a ústavy Slovenskej akadémie vied východného Slovenska. Pri príležitosti 50 ročnej histórie informatiky na UPJŠ v Košiciach sa v dňoch 15. a 16. júna 2017 konalo na univerzitnej pôde slávnostné kolokvium.

Na základe spoločnej dohody rektorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vysokej školy technickej v Košiciach bolo 1. júna 1967 založené na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach Výpočtové stredisko s pôsobnosťou pre všetky vysoké školy a ústavy Slovenskej akadémie vied východného Slovenska. Počas uplynulých 50-tich rokov sa Výpočtové stredisko postupne transformovalo na Ústav informatiky, dnešné akademické pracovisko PF UPJŠ a na Centrum informačných a komunikačných technológií (CIaKT), ktoré je univerzitným pracoviskom. Počas celej svojej existencie obe pracoviská významne prispievali k rozvoju informatiky a výpočtovej techniky ako aj k budovaniu komunikačných sietí na východnom Slovensku, pričom svoje nezastupiteľné miesto zohrali aj v celoslovenskom meradle. K rozvoju informatiky na UPJŠ v Košiciach okrem domácich pracovníkov prispievali aj mnohí externí spolupracovníci.

Pri príležitosti 50 ročnej histórie informatiky na UPJŠ v Košiciach sa v dňoch 15. a 16. júna 2017 konalo na univerzitnej pôde slávnostné kolokvium, nad ktorým prevzal záštitu rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc..

Kolokvium bolo priestorom pripomenúť si začiatky, neľahké úlohy a výzvy pri etablovaní informatiky na UPJŠ. Na začiatky výpočtovej techniky na UPJŠ v Košiciach si zaspomínal prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc., prvý vedúci Výpočtového strediska založeného na pôde PF UPJŠ. Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. zúčastneným pripomenul udalosti, ktoré viedli k založeniu Katedry matematickej informatiky a o kreovaní informatiky na UPJŠ v Košiciach, Univerzite Komenského v Bratislave ale aj na Slovensku prednášal prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD., niekdajší člen VR PF UPJŠ a dlhoročný spolupracovník pracovníkov informatickej komunity fakulty.

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., na záver slávnostnej časti kolokvia, odovzdal ďakovné listy bývalým aj terajších zamestnancov univerzity za celoživotnú prácu a ich zásluhy pri vybudovaní informatiky na univerzite. Za prínos k rozvoju informatiky a informačno-komunikačných technológií na UPJŠ pri príležitosti 50. výročia vzniku prvého informatického pracoviska udelil dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. Bronzovú medailu PF UPJŠ v Košiciach prof. Ing. Štefanovi Hudákovi, DrSc., prvému vedúcemu Výpočtového strediska Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Počas dvoch dní si účastníci Kolokvia 50 rokov informatiky na UPJŠ v Košiciach vypočuli odborné prednášky pozvaných hostí týkajúce sa vývoja v oblasti informatiky a absolvovali aj prehliadku priestorov Ústavu informatiky PF UPJŠ v Košiciach a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM na UPJŠ v Košiciach.

Ocenenie pracovníkov UPJŠ – ppt prezentácia


Posledná aktualizácia: 20.06.2017