UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Úspech študenta Anorganickej chémie

Študent 1. ročníka magisterského štúdia Anorganická chémia Bc. Michal Hegedűs, za svoju prednášku Crystal structures of heterospin complexes based on Ni(II) and TCNQ získal tretie miesto v rámci 12. študentskej prehliadky v sekcii Bio-kryštalografia a chemická kryštalografia.

Podujatie sa konalo 22. júna 2017 v rámci Kolokvia Kryštalografickej spoločnosti uskutočnenej v Telči, Česká republika.

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 28.06.2017