UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Udelenie čestného titulu „profesor emeritus“

Za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania udelil rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po schválení návrhu vo Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 16. júna 2017, čestný titul „profesor emeritus“ ďalším dvom významným osobnostiam univerzity. Jednou z nich je profesor Miroslav Repčák z Ústavu biologických a ekologických vied našej alma mater.

Srdečne gratulujeme!

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. pri tejto príležitosti prijal profesora Repčáka a profesora Kafku z LF UPJŠ a odovzdal obom menovaným menovacie dekréty dňa 6. júla 2017, za prítomnosti prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Petra Fedoročka, CSc. a dekana Lekárskej fakulty prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD.

 


Posledná aktualizácia: 11.07.2017