UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

K špičkovým vedeckým tímom VŠ SR sa zaradili dva tímy z PF UPJŠ

V roku 2016 zverejnila Akreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády SR, výsledky pilotného projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“. Následne bola uverejnená 1. a neskôr 2. výzva k projektu „Špičkové vedecké tímy slovenských vysokých škôl“, ktorý bol pokračovaním pôvodného pilotného projektu. Ten bol výsledkom snaženia Akreditačnej komisie upozorniť verejnosť na fakt, že aj na slovenských vysokých školách sú tímy, ktoré majú vedecké výsledky uznávané vo svete a ktoré s tvorbou nových poznatkov učia tvorivosti aj svojich študentov, zapájajú ich do vedeckej, resp. umeleckej tvorby a poskytujú kvalitné vzdelávanie.
Z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach boli do druhej výzvy k projektu „Špičkové vedecké tímy slovenských vysokých škôl“, predložené 4 návrhy na špičkové vedecké tímy TRIANGEL, KOSDIM, MSM a CIB-TEAM. Kritériá stanovené AK splnili dva vedecké tímy TRIANGEL a KOSDIM:

TRIANGEL - Tím pre špičkový výskum anorganických materiálov
Zloženie špičkového tímu: doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD., doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD., RNDr. Dáša Halamová, PhD., Mgr. Miroslav Almáši, PhD., Pavol Hrubovčák
OV č. 12 - Chémia, chemická technológia a biotechnológie; OV č. 9-1 – Fyzika

KOSDIM - Košická Skupina Diskrétnej Matematiky
Zloženie špičkového tímu: prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc., doc. RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat., prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc., RNDr. Mária Maceková, PhD., doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD., doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
OV č. 24 - Matematika a štatistika

Gratulujeme k úspechu!

Hlavné ciele projektu:

1. Identifikovať v jednotlivých vedeckých alebo umeleckých oblastiach vedecké/umelecké osobnosti, kolektívy a pracoviská vysokých škôl s vysoko nadpriemernými výsledkami v slovenskom meradle, ktoré sa významne presadili na medzinárodnej vedeckej alebo umeleckej scéne.

2. Zverejniť, v ktorých oblastiach výskumu (ďalej len „OV“) a na ktorých pracoviskách tieto tímy a k nim prislúchajúce osobnosti pracujú.

3. Upriamiť pozornosť mladej generácie na to, že aj na Slovensku sú pracoviská, kde sa stretnú s osobnosťami, uznávanými v európskom a svetovom meradle, môžu sa na takých pracoviskách vzdelávať, podieľať sa na ich vysokej vedeckej alebo umeleckej úrovni a získať kontakty so svetom.

4. Motivovať tímy a pracoviská, ktoré majú potenciál v blízkej budúcnosti dosiahnuť špičkové, medzinárodne akceptované výsledky.

5. Presvedčiť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (v skratke „MŠVVaŠ SR“) a vládu SR, že špičkové pracoviská a osobnosti si zaslúžia vysokú morálnu, spoločenskú a v tej súvislosti aj finančnú podporu. Finančná podpora vo forme mimoriadnej dotácie pre špičkové tímy a pracoviská je dôležitá pre podporu ich výskumnej práce.

6. Prispieť k vytvoreniu podmienok a kritérií pre udelenie grantov pre špičkové pracoviská zo strany grantových agentúr a sponzorov, zameraných na rozvoj vedeckej produkcie, napr. aj v zmysle nadštandardnej podpory štúdia a práce doktorandov a prostriedkov postačujúcich na prijatie postdoktorandov, ako je to bežné v zahraničí. Upriamiť pozornosť potenciálnych sponzorov, vrátane súkromnej sféry, na špičkové tímy a ich pracoviská.

7. Upozorniť aj decíznu sféru, že ak sa neuskutočnia kroky, ktoré podporia jestvujúce špičky a ak sa nezlepší financovanie vysokých škôl a vedeckých pracovísk ako celku aspoň na priemer podielu HDP výdavkov na vedu v Európskej únii, veda v Slovenskej republike bude v porovnaní so svetom upadať čoraz rýchlejšie.

Prehľad špičkových tímov na slovenských VŠ – 2. výzva

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 11.07.2017