UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

17. medzinárodný speleologický kongres - Penrith, Austrália

V dňoch 23. - 29. júla 2017 sa v austrálskom meste Penrith konal 17. medzinárodný speleologický kongres, ktorého súčasťou je vedecká konferencia. Uvedeného kongresu sa ako zástupca Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, ale aj ako aj zástupca národnej speleologickej organizácie Slovenskej republiky zúčastnil doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. z Ústavu geografie PF UPJŠ.  Ďalšími reprezentantmi SR boli prof. Aubrecht a Mgr. Lánczos z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Doc. Hochmuth na konferencii prezentoval príspevok, ktorého spoluautorkou bola RNDr. Gessert, s názvom „The Jasov Plateau in the Slovak Karst as an Experimental Area for the Denudation Dynamic Research“, ktorý bol zaradený do programu a publikovaný v kongresovom zborníku. Príspevok bol výsledkom snaženia prezentovať kvalitné výsledky karsologického výskumu, ktoré boli realizované pod rôznymi projektmi Ústavu geografie, najmä projektu APVV SPATIAL 3D. Kongresu sa zúčastnilo cca 600 účastníkov.

Podľa vyjadrení doc. Hochmutha sú výskumy a projekty realizované na Slovensku, resp. na pôde Prírodovedeckej fakulty, v súlade so svetovými trendmi. Jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich disciplín je speleokartografia (mapy, 3D výstupy). Veľký záujem si získal bulletin zamestnancov ÚGE. Spoločný príspevok kolektívu autorov, zamestnancov ÚGE s názvom „Laser scanning and digital 3D modeling of the UNESCO Heritage Cave – Domica (Hochmuth, Gallay, Kaňuk, Hofierka, Sedlák, Gessert, Barabas, Šupinský, Šašak) bol v kuloároch hodnotený vysoko.

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 22.08.2017