UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Suroviny z odpadu – Ústav geografie PF UPJŠ sa stal jedným z členov európskej siete pre výskum využitia surovín z odpadu

Program Európskej komisie pre vedecko-technologickú spoluprácu  (COST) umožňuje výskumníkom vybudovať svoje interdisciplinárne výskumné siete v Európe i mimo nej.

V roku 2016 Technická univerzita vo Viedni iniciovala vznik siete výskumníkov pod názvom Mining the European Anthroposphere (MINEA). V projekte MINEA je združených 27 krajín, z ktorých každú zastupuje jedna inštitúcia. V prípade Slovenska je to Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach reprezentovaný prof. Ing.  Vladimírom Sedlákom, PhD., ktorý bol menovaný za člena výkonného výboru  projektu COST MINEA.

MINEA by mala do roku 2020 zjednotiť poznatky o spôsoboch nakladania s rôznymi druhmi odpadu. Tradičná banská ťažba nepretržite presúva suroviny z geosféry do antroposféry. Tieto materiály sa hromadia v antropogénnych úložiskách majúcich rôzne formy, ako napríklad v autách, v elektronike, v budovách a napokon na skládkach odpadov. Predstavujú tak surovinový potenciál pre materiály budúcnosti.

Cieľom akcie COST je aktivovať nahlasovanie materiálnych zdrojov / rezerv v antroposfére. MINEA kladie dôraz na stavebný odpad, odpad získaný zo skládok a na tuhé zvyšky zo spaľovania odpadu. V súčasnosti existujú veľké rozdiely v súvislosti s recykláciou druhotných materiálov z týchto troch druhov odpadov v celej Európe v dôsledku izolovaného vnútroštátneho výskumu, technológií odpadového hospodárstva a politických stratégií. Celoeurópsky prístup je potrebný na vytvorenie spoločnej vedomostnej základne na hodnotenie potenciálu zdrojov na rôznych priestorových úrovniach.

Prostredníctvom koordinácie národných výskumných aktivít v európskych krajinách sa MINEA snaží o prelom v integrovanom hodnotení primárneho a sekundárneho surovinového potenciálu, ktorý je predpokladom efektívneho riadenia zdrojov.

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 23.08.2017