UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ocenenie za najlepší poster získala doktorandka z ÚFV PF UPJŠ

Doktorandka Ústavu fyzikálnych vied Mgr. Lívia Lederová bola ocenená za najlepší poster na konferencii venovanej interdisciplinárnemu charakteru molekulárnych látok, konanej v dňoch 3.- 6. júla 2017 na pôde Ústavu nukleárnej fyziky Akadémie vied, Poľsko (Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences). Školiteľkou úspešnej doktorandky je doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.

Ústrednou témou konferencie bolo skúmanie molekulárnych látok, najmä ich štruktúry, dynamiky, magnetických a akustických a iných vlastností, ktoré sa skúmajú rôznymi experimentálnymi metódami a teoretickými nástrojmi v širokom spektre časových a priestorových rozmedzí.

Témy zahŕňali tekuté kryštály, molekulárne magnety, nanomagnety, systémy molekulárnych vrstiev, polyméry a iné biologicky orientované a pokročilé úžitkové materiály. Cieľom  bolo podporiť spoluprácu vo výskume medzi fyzikmi, chemikmi a materiálovými inžiniermi.

Konferencia bola rozdelená do  sekcií:

1. Mäkké látky a amorfné oxidy s vlastnosťami skla.
2. Molekulárne magnety a nanomagnety.
3. Polyfunkčné materiály.
4. Povrchy a medzivrstvy.
5. Všeobecné (biologicky orientované systémy, nové nápady, pokročilé metódy,...).

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 23.08.2017