UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ocenenie za najlepší poster získala doktorandka z Katedry botaniky ÚBEV PF UPJŠ

Doktorandka Ústavu biologických a ekologických vied, Mgr. Dajana Ručová, bola ocenená za najlepší poster na medzinárodnej Konferencii študentov experimentálnej biológie rastlín, konanej v dňoch 7.- 8. septembra 2017 na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Školiteľom úspešnej doktorandky je prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.
Cenu za najlepší poster udelila spoločnosť OlChemim s.r.o. z Českej republiky, ktorá sa venuje vývoju syntézy novej generácie derivátov a metabolitov fytohormónov. Poster s názvom „Does usnic acid influence ploidy levels in mosses“ sa venuje problematike alelopatického pôsobenia lišajníkov prostredníctvom produkcie sekundárnych metabolitov na machorasty, s ktorými osídľujú spoločné habitáty. Reakciou machorastov na tieto zlúčeniny je zvýšenie ploidie, teda počtu úplných základných sád chromozómov v bunke machorastov. Tento jav vedie ku zvýšenej tolerancii buniek voči environmentálnemu stresu. Štúdia bola realizovaná v rámci spolupráce medzi Katedrou botaniky PF UPJŠ, Univerzitou vo Viedni a Univerzitou v Belehrade. Autorský kolektív: Dajana Ručová, Michal Goga, Vladislav Kolarčik a Martin Bačkor (PF UPJŠ), Ingeborg Lang (Univerzita vo Viedni) a Marko Sabovljević (Univerzita v Belehrade).

Posledná aktualizácia: 21.09.2017