UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Klub učiteľov matematiky na PF UPJŠ zahájil svoju činnosť

Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ organizuje aj v ak. r. 2017/2018 Klub učiteľov matematiky – KUM.

Klub učiteľov je priestor pre stretávanie a neformálne vzdelávanie učiteľov stredných a  základných škôl. Je miestom, kde učitelia môžu navzájom zdieľať svoje skúsenosti, spolu hľadať riešenia svojich problémov vo výučbe ako aj spôsobov ako daný študijný predmet efektívne vyučovať.

RNDr. Veronika Hubeňáková, jedna z organizátoriek KUM, uviedla: „Štandardné niekoľkodňové vzdelávania učiteľov takúto funkciu neplnia, a to ani v prípade, že ide o naozaj kvalitne pripravené školenie. To je motivácia, prečo na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach otvárame Klub učiteľov matematiky.“

Prvé stretnutie klubu s témou „Matematické súťaže – ako vybrať a pripraviť žiakov“ sa uskutočnilo 2. októbra 2017 za účasti 25 učiteľov z Košického i Prešovského kraja.

Zástupcovia združenia STROM i Krajskej komisie matematickej olympiády predstavili možnosti zapojenia i prípravy žiakov na súťaže.

RNDr. Ingrid Semanišinová, rovnako jedna z organizátorov KUM, názornou ukážkou predstavila súťaž, ktorá sa dá realizovať v triede a ktorá okrem matematických schopností rozvíja aj flexibilitu myslenia.

Organizátori Klubu matematiky veria, že pravidelné stretnutia učiteľov sú tým pravým miestom pre budovanie komunity učiteľov základných, stredných a vysokých škôl, pre profesionálny rast učiteľov a hľadanie možností, ako si byť navzájom nápomocní.

V ak. r. 2017/2018 sa stretnutia Klubu učiteľov matematiky  budú konať raz mesačne, spravidla prvý pondelok v mesiaci o 14:00 hod. v budove na Jesennej 5 v Košiciach. Termín a téma sa stáva oficiálnou po otvorení prihlasovania. Prihlasovať sa je potrebné na každé stretnutie Klubu osobitne. Prihlasovanie bude otvorené minimálne dva týždne pred konaním Klubu. Termín sa stáva oficiálnym otvorením prihlasovania.

Termín najbližšieho stretnutia:

6. november 2017Aplikácie ekonomickej a finančnej matematiky.

Informácie o KUM

Kontakt:  veronika.hubenakova@upjs.sk

 

Napísali o nás:  https://kosice.korzar.sme.sk/c/20665557/otvorili-klub-ucitelov-matematiky.html

Posledná aktualizácia: 09.10.2017