UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2017

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť na podujatia organizované v rámci  
Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017,
ktoré sa uskutočnia v dňoch od 06. novembra 2017 do 13. novembra 2017


Dekanát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

1. názov podujatia: XX. Prírodovedecká čajovňa: „Energia a zelené technológie“
typ podujatia: prednášky

  1. Môže byť lítium palivo budúcnosti? (A. Straková Fedorková)
  2. Magnetické chladenie ako trvalo udržateľná alternatíva? (M. Orendáč)
  3. Priestorové rozdiely v distribúcii slnečného žiarenia a fotovoltických elektrární v SR a ČR (J. Kaňuk)

dátum podujatia: 15.11. 2017
čas podujatia: 13:30 – 16:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
stručný popis podujatia: Prednášky tematicky zamerané na nové, ekologicky čisté zdroje energie a ich využitie v praxi.
organizátor: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
spoluorganizátor: Ústav chemických vied, Ústav fyzikálnych vied, Ústav geografie  PF UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Park Angelinum 9,  PF UPJŠ, študovňa Angely Merici

Ústav biologických a ekologických vied

2.
názov podujatia: Trendy vo výskume a výučbe biológie
typ podujatia: seminár
dátum podujatia: 07.11. 2017
čas podujatia: 14:30 - 16:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť na pozvánky
stručný popis podujatia: Informácie a diskusia o trendoch vo výskume a výučbe biológie so stredo-školskými učiteľmi biológie
organizátor: Oddelenie didaktiky biológie, Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Mánesova 23, ÚBEV PF UPJŠ, poslucháreň SB1P3

3.
názov podujatia: Prečo je pre les dôležitá pôda?
typ podujatia: seminár
dátum podujatia: 07.11. 2017
čas podujatia: 14:30 - 16:00
cieľová skupina podujatia: žiaci piateho ročníka ZŠ
stručný popis podujatia: Informácie o význame pôdy pre lesný ekosystém, ukážky pôdnych živočíchov
organizátor: Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Šrobárova 2, ÚBEV PF UPJŠ, učebňa RBL5 (miestnosť č. 419)

4.
názov podujatia: Biologický seminár ZOOFYZ
typ podujatia: seminár
dátum podujatia: 09.11. 2017
čas podujatia: 15:30 - 17:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež
stručný popis podujatia: Príspevky doktorandov ÚBEV o ich prebiehajúcom výskume korytnačiek a kliešťov  organizátor: Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Šrobárova 2, ÚBEV PF UPJŠ, učebňa RBL4 (miestnosť č. 305)

Ústav fyzikálnych vied

5.
názov podujatia: Metódy rozptylu neutrónov v SÚJV v Dubne
typ podujatia: prednáška
dátum podujatia: 09. 11. 2017
čas podujatia: 13:30 - 14:30
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
stručný popis podujatia: Prezentácia činnosti pri neutrónovej difrakcii a získaných výsledkov.
organizátor: Katedra fyziky kondenzovaných látok, Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ
miesto konania: Park Angelinum  9, ÚFV PF UPJŠ (Aula prof. J. Daniel-Szabóa - SA1A1/P1)

6.
názov podujatia:  1. Veľký tresk a budúcnosť vesmíru
2. Gravitačné vlny
typ podujatia: prednášky
dátum podujatia: 09. 11. 2017
čas podujatia: 08:00 - 10:30
cieľová skupina podujatia: mládež, stredoškolskí študenti
stručný popis podujatia: V rámci podujatia odznejú popularizačnou formou dve prednášky pre študentov so záujmom o fyziku.
organizátor: Gymnázium Bilikova v Bratislave
spoluorganizátor: Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Bilikova 24, Bratislava

Ústav geografie

7.
názov podujatia: Geopriestorové modelovanie slnečného žiarenia na viacerých mierkových úrovniach
typ podujatia: prednáška
dátum podujatia: 15.11.2017
čas podujatia: 10:30-11:30
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
stručný popis podujatia: Prednáška bude venovaná analýze potenciálu slnečného žiarenia a rozmiestnenia fotovoltických elektrární na území Slovenska a Českej republiky. Taktiež bude vysvetlené modelovanie slnečného žiarenia pre geografické aplikácie na úrovni miest až úrovni krajiny.
organizátor: Ústav geografie Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Jesenná 5, PF UPJŠ, seminárna miestnosť č. 207, 2. poschodie
webová stránka podujatia: http://geo.ics.upjs.sk/index.php/16-seminars/396-jan-kanuk-2017

Ústav chemických vied

8.
názov podujatia: NEW TRENDS IN CHEMISTRY 2017 - Trends in chemistry, research and education at Faculty of Sciences of P.J. Šafárik University in Košice
typ podujatia:  konferencia
dátum podujatia: 10.11.2017
čas podujatia 8:00-18:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
stručný popis podujatia: konferencia učiteľov vedeckých pracovníkov a študentov ÚCHV  a pozvaných hostí zo SR a ČR; abstrakty v AJ budú publikované v recenzovanom zborníku
Organizátor: Ústav chemických vied PF UPJŠ
Spoluorganizátor: Slovenská chemická spoločnosť
miesto konania:  Moyzesova 11, Ústav chemických vied, PF UPJŠ, poslucháreň M5
webová stránka podujatia: http://www.uchv.science.upjs.sk/index.php/aktuality

9.
názov podujatia: NFA 2017  -  The 3rd International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications
typ podujatia:  medzinárodná konferencia
dátum podujatia: 09.10.2017 – 11.10.2017
čas podujatia 8:00-22:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
stručný popis podujatia: medzinárodná konferencia o najnovších trendoch v príprave, charakterizácií štúdia a aplikáciách nanomateriálov; abstrakty v AJ budú publikované v recenzovanom zborníku
Organizátor: Katedra fyzikálnej chémie ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach

Spoluorganizátor: Slovenská chemická spoločnosť
miesto konania:  hotel PATRIA Štrbské pleso
webová stránka podujatia: http://nfa2017.science.upjs.sk/

Ústav informatiky

10.
názov podujatia:  Vybrané metódy dolovania údajov
typ podujatia: prezentácia, prednáška, seminár
dátum podujatia:  08.11.2017
čas podujatia:  13:00 - 14:00
cieľová skupina podujatia:  verejnosť, odborná verejnosť
stručný popis podujatia: V príspevku predstavíme vybrané metódy dolovania údajov, procesu analýzy dát,
z rôznych pohľadov. Prezentujeme základné modely klasifikácie a predikcie, generovanie asociačných pravidiel. Zameriame sa na metodológiu dolovania údajov, niektoré algoritmy a vybrané softvérové nástroje.

Organizátor: Ústav Informatiky PF UPJŠ
miesto konania: Jesenná 5, Ústav informatiky PF UPJŠ v Košiciach, seminárna miestnosť SJ2S07 (LIDA)
webová stránka podujatia: http://sui.ics.upjs.sk/index.php/2017/Vybrane-metody-dolovania-udajov

Ústav matematických vied

11.
názov podujatia: Popoludnie s matematikou
typ podujatia: seminár
dátum podujatia: 07.11. 2017
čas podujatia: 14:00 - 16:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť, na pozvánky
stručný popis podujatia: Slávnostné stretnutie Košického kombinatorického seminára
organizátor: Oddelenie diskrétnej matematiky ÚMV PF UPJŠ
miesto konania: Jesenná 5, Ústavu matematických vied PF UPJŠ v Košiciach, Videokonferenčná miestnosť

12.
názov podujatia: Popoludnie s matematikou
typ podujatia: seminár
dátum podujatia: 14.11. 2017
čas podujatia: 14:00 - 16:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť, na pozvánky
stručný popis podujatia: Slávnostné stretnutie Košického kombinatorického seminára
organizátor: Oddelenie ekonomickej a finančnej matematiky ÚMV PF UPJŠ
miesto konania: Jesenná 5, Ústavu matematických vied PF UPJŠ v Košiciach, Videokonferenčná miestnosť

Posledná aktualizácia: 08.11.2017