UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Zomrela prof. Ing. Mirjam Gálová, DrSc.

Prof. Ing. Mirjam Gálová, DrSc.

(1935-2017)

Dňa 31.10.2017 nás vo veku 82 rokov navždy opustila pani profesorka Mirjam Gálová.

 

Profesorka Gálová sa narodila 8. augusta 1935 v Námestove. Po skončení vysokoškolského štúdia na Chemicko-technologickej fakulte STU (vtedy SVŠT) v Bratislave nastúpila v roku 1958 ako asistentka na Katedru chémie Hutníckej fakulty TU v Košiciach, kde učila najmä analytickú chémiu ale aj elektrochémiu a fyzikálnu chémiu. Svoju vedeckú dráhu začala na Ústave fyzikálnej chémie a elektrochémie ČSAV v Prahe, kde bola v rokoch 1962 – 1968 externou ašpirantkou. Jej školiteľom bol riaditeľ ústavu prof. Vlček. Kandidátsku prácu, týkajúcu sa elektrochemických vlastností koordinačných zlúčenín kobaltu, obhájila v roku 1968. V tom istom roku nastúpila na jednoročné postdoktorandské štúdium na Imperial College of Science and Technology v Londýne, kde sa zaoberala elektrochemickými vlastnosťami nevodných roztokov elektrolytov, najmä solí hliníka v organických rozpúšťadlách.

Po návrate na pôvodné domáce pracovisko sa tejto téme venovala naďalej ako zodpovedný riešiteľ v rámci riešenia čiastkových úloh štátneho plánu rozvoja vedy. Vďaka svojim organizačným schopnostiam zapojila do užitočnej spolupráce na spomínaných úlohách aj ďalších výskumných pracovníkov zo Slovenskej akadémie vied a z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. V rámci spolupráce s praxou riešila aj iné, veľmi praktické elektrochemické, resp. fyzikálno-chemické problémy, pričom na ich riešení mohli tvorivo participovať aj študenti. Zahraničná spolupráca jej výskumnej skupiny sa týkala Univerzity v Halle (vtedy NDR) a neskôr Univerzity v Greifswalde v Nemecku.

V roku 1989 obhájila doktorskú dizertačnú prácu z fyzikálnej chémie na tému „Elektrochemické vlastnosti zlúčenín hliníka v organických elektrolytoch“. V roku 1992, už ako docentka, prišla na pozvanie dekana na Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach, kde začala prednášať fyzikálnu chémiu a ďalej rozvinula svoju profesionálnu kariéru. Významnou súčasťou pedagogického a vedeckého života prof. Gálovej bola i angažovanosť vo verejných otázkach a v živote akademickej obce PF UPJŠ. Prof. Gálová bola medzinárodne uznávanou odborníčkou v oblasti elektrolytického vylučovania kovov na práškové častice poriadku mikrometrov vo fluidnom lôžku. Na  tejto téme pracovala ako hlavná riešiteľka a riešiteľka  grantových úloh až do r. 2007, kedy ako emeritná profesorka odišla do dôchodku. Bola autorkou a spoluautorkou 138 pôvodných vedeckých prác v časopisoch a zborníkoch z konferencií, kapitoly v monografii a 3 skrípt, s ohlasom vyše 94 citácií. Výsledky svojej práce predniesla na mnohých svetových a európskych kongresoch. Vďaka svojim fundamentálnym poznatkom sa stala prirodzenou autoritou pre svojich kolegov a najmä pre študentov. Vychovala  19  diplomantov a 6 doktorandov a podieľala sa aj na výchove ďalších mladých vedeckých pracovníkov ako garant doktorandského štúdia v odbore Analytická chémia.

Od roku 1970 bola členkou Slovenskej chemickej spoločnosti. Bola jednou zo zakladajúcich členov Odbornej skupiny pre elektrochémiu (neskôr Odbornej skupiny pre fyzikálnu chémiu a elektrochémiu) Východoslovenskej pobočky SCHS. V rokoch 1975 - 2005 veľmi aktívne pracovala ako predsedníčka Odbornej skupiny pre fyzikálnu chémiu a elektrochémiu SCHS v Košiciach. Bola tiež členkou Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy  a Spoločnosti pre vedu a umenie so sídlom vo Washingtone.

            Zanechala za sebou vedeckú školu, ktorej absolventi sú v súčasnosti profesormi a docentmi chémie, resp. vedeckými pracovníkmi na rôznych univerzitách, ústavoch Akadémie vied SR a privátnych výskumných laboratóriách. Bola poprednou vedkyňou, učiteľkou, kolegyňou, priateľkou a osobnosťou, ktorá bola svojou zodpovednosťou, húževnatosťou a tvorivosťou pri prekonávaní problémov príkladom pre nás všetkých a ktorá nám bude chýbať. Zostanú už len spomienky.

 

Česť jej pamiatke!                                                                                                   

 

           prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
vedúca Katedry fyzikálnej chémie ÚCHV PF UPJŠ

Posledná aktualizácia: 03.11.2017