UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výsledky doplňujúcich volieb

zástupcu zamestnancov do AS PF UPJŠ za ÚCHV

                            konaných na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ dňa 8. 11. 2017

Zoznam zvolených kandidátov:

1. RNDr. Jana Špaková Raschmanová, PhD.

RNDr. Rastislav Serbin, PhD.    
predseda VaMK pre doplňujúce voľby
do ZČ AS PF UPJŠ za ÚCHV     

Posledná aktualizácia: 13.11.2017