UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výsledky doplňujúcich volieb

zástupcu zamestnancov do AS PF UPJŠ za ÚCHV

                            konaných na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ dňa 8. 11. 2017

Zoznam zvolených kandidátov:

1. RNDr. Jana Špaková Raschmanová, PhD.

RNDr. Rastislav Serbin, PhD.    
predseda VaMK pre doplňujúce voľby
do ZČ AS PF UPJŠ za ÚCHV     

Posledná aktualizácia: 13.11.2017