UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Slávnosť imatrikulácie študentov I. ročníka

Historická aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa 16. novembra 2017 zaplnila študentmi prvého ročníka Prírodovedeckej fakulty, ktorí v tento deň boli slávnostne imatrikulovaní do stavu vysokoškolských študentov. Prírodovedci touto slávnosťou pokračujú v starých univerzitných tradíciách, ktoré študentom vstupujúcim na vysokú školu zvýrazňujú nielen pocit zodpovednosti úspešne realizovať ciele, ktoré si predsavzali, ale aj pocit príslušnosti k svojej fakulte a univerzite, k svojej alma mater.  

V akademickom roku 2017/2018 sa v dennej forme štúdia zapísalo na štúdium 215 študentov v študijných programoch:

fyzika 13 študentov
geografia 13 študentov
chémia 27 študentov
aplikovaná informatika 11 študentov
informatika 11 študentov
ekonomická a finančná matematika   6 študentov
matematika   3 študenti
fyzika – biológia   8 študentov
fyzika – chémia   1 študent
geografia – informatika   3 študenti
chémia – geografia   1 študent
matematika – biológia    6 študentov 
matematika – fyzika   5 študentov
matematika – geografia    1 študent
matematika – chémia     4 študenti
matematika – informatika    2 študenti
biológia 40 študentov
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií   4 študenti
biológia – geografia   8 študentov
biológia – chémia 39 študentov
biológia- psychológia   9 študentov

 


Posledná aktualizácia: 21.11.2017