UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Udelenie vedeckej hodnosti doktor chemických vied profesorom z PF UPJŠ

V priebehu mesiacov október a november 2017 bola udelená vedecká hodnosť doktor chemických vied profesorovi Vasiľovi Andruchovi a profesorovi Jurajovi Černákovi, vedeckým pracovníkom z Ústavu chemických vied.

Profesorovi Vasiľovi Andruchovi udelila vedeckú hodnosť doktor chemických vied Akadémia vied Českej republiky v zmysle rozhodnutia VR AV ČR zo dňa 19. októbra 2017, na základe úspešnej obhajoby dizertačnej práce „Achivements in solvent microextraction“.

Vedecká rada Slovenskej akadémie vied schválila na svojom zasadnutí dňa 28.11.2017 návrh Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore 010402 – anorganická chémia a udelila vedeckú hodnosť doktora chemických vied profesorovi Jurajovi Černákovi. Udelenie predmetnej vedeckej hodnosti bolo schválené na základe obhajoby doktorskej dizertačnej práce „Koordinačné zlúčeniny na báze kyanidokomplexov“.

Srdečne gratulujeme!

 

Posledná aktualizácia: 20.12.2017