UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Rektor UPJŠ a rektor Národnej univerzity V.N. Karazina v Charkove podpísali zmluvu o dvojitých diplomoch

Podpísanie zmluvy o dvojitých diplomoch s ukrajinskou Národnou univerzitou v Charkove otvára možnosť dvojitého vzdelávania aj pre ukrajinských študentov, ktorí prejavili veľký záujem o takúto formu vzdelávania v odbore Fyzika na magisterskom stupni štúdia.

Zmluvu medzi oboma univerzitami podpísali dňa 22. januára 2018 rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach profesor Pavol Sovák a rektor Národnej univerzity V. N. Karazina v Charkove akademik Vil Bakirov. Podpísanie zmluvy sprostredkovali reprezentanti partnerskej univerzity počas ich pobytu na našej fakulte. Na pôde Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ ich prijal dekan fakulty docent Semanišin.

Na základe zmluvy o dvojitých diplomoch môžu nominovaní študenti zapísaní na štúdium na jednu z dvoch vysokých škôl získať titul vzdelania na oboch univerzitách za predpokladu, že splnia podmienky ustanovené v predmetnej zmluve. Študenti v rámci individuálneho študijného plánu absolvujú aspoň jeden semester štúdia na zahraničnej univerzite. Ukrajinskí študenti vypracujú a odovzdajú svoju diplomovú prácu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a v dvojitom režime absolvujú štátne záverečné skúšky na pôde Univerzity V.N. Karazina v Charkove.

Posledná aktualizácia: 15.02.2018