UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študentská vedecká konferencia 2018

V zmysle smernice MŠ SR č. 5323/1991-62 a Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

vyhlasujem

fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2017/2018 v  18  sekciách:

 • Didaktika biológie
 • Zoológia, botanika a ekológia
 • Genetika, bunková biológia a mikrobiológia
 • Fyzika I. (FKL)
 • Fyzika II. (TFaAF, JaSjF, BF)
 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Biochémia
 • Fyzikálna chémia
 • Organická chémia
 • Matematika
 • Didaktika matematiky, fyziky a informatiky
 • Fyzická a humánna geografia
 • Geografia a geoinformatika
 • Informatika
 • Informačné technológie
 • Programátorská súťaž
 • IHRA

        Ďalšie podrobnosti a spôsob zasielania abstraktov budú upresnené priebežne.

Dátum a miesto konania konferencie: Študentská vedecká konferencia sa bude konať v rámci Prírodovedeckých dní v stredu dňa 18. apríla 2018 v posluchárňach na Jesennej 5 a Park Angelinum 9. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v aule RBA05 v areáli Šrobárova 2.

Odborným a organizačným gestorstvom v jednotlivých sekciách sú poverené  ústavy PF UPJŠ.

Program ŠVK:

8:00 hod. Otvorenie ŠVK dekanom fakulty v posluchárni SA1A1, Park Angelinum 9
8:30 - 13:00 hod.  Súťaž v sekciách - posluchárne na Jesennej 5 a Park Angelinum 9
17:00 hod. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení predsedami porôt v aule RBA05 na Šrobárovej 2.


 Ceny za najlepšie príspevky:

1. miesto v sekcii:       50,- €

2. miesto v sekcii:       40,- €  

3. miesto v sekcii:       30,- €

Každá súťažná práca, ktorá bola odovzdaná v písomnej forme bude ocenená knižnou poukážkou v hodnote 7,- €.

Košice 16.03.2018

Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
dekan fakulty            

 

♦♦♦

Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny

♦♦♦ 

Menovanie odborných porôt

♦♦♦

Rozdelenie posluchární

♦♦♦

Zborníky zo ŠVK

♦♦♦

 

Posledná aktualizácia: 17.04.2018