UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

55. výročie vzniku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

    

    V roku 2018 si pripomíname 55 rokov od vzniku našej Alma mater, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Vznik fakulty, ale aj 55 ročné obdobie jej pôsobenia, si počas roka pripomenieme viacerými spomienkovými akciami a podujatiami pre absolventov, zamestnancov, študentov, pozvaných hostí i verejnosť.

 

FOTOGALÉRIE PODUJATÍ

PODUJATIA

16. apríl 2018 Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady PF UPJŠ, Štátne divadlo v Košiciach
Slávnostný príhovor rektora univerzity
Slávnostný príhovor dekana fakulty
Osobnosti a inštitúcie ocenené medailou PF UPJŠ
Ceremoniál odovzdávania medailí PF UPJŠ
18. apríl 2018 Zlatá promócia absolventov magisterského štúdia, ktorí ukončili štúdium v r. 1968, Historická aula UPJŠ
Slávnostný ceremoniál potvrdenia promočného sľubu absolventov – ročník 1968
18. apríl 2018 Science Fest
Fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie
Vyhlásenie výsledkov ŠVK, Študentská recesistická konferencia ŠTRK
Science Fest večer
19. apríl 2018 Prechádzky prírodovedcov prírodou „PR-PR-PRD“
Výlet študentov a zamestnancov na Alpinku
Súťaže, športové hry, guláš
26. máj 2018 Stretnutie absolventov a zamestnancov PF UPJŠ
Stretnutie na ústavoch
Program: Ústav biologických a ekologických vied
Ústav fyzikálnych vied
Ústav geografie
Ústav chemických vied
Ústav informatiky
Ústav matematických vied

Spoločenský večer absolventov PF UPJŠ, Dom umenia v Košiciach

  Oficiálna časť, koncertná sála
Program: Príhovor dekana k 55. výročiu vzniku fakulty
Príhovory nestorov a absolventov fakulty
Praemium Alumni – ocenenie absolventov PF UPJŠ, nositeľov tvorivého prírodovedného vzdelávania, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi
Spomienkový ŠTRK – vystúpenia bývalých a súčasných „štrkáčov“

Spoločenská časť, spoločenské sály Domu umenia
Večer absolventov – „krúžkovice, ročníkovice, chodbovice, xy – ice“
Hudobný program: skupina Pavelčákovci

Fotogaléria zo stretnutia

Posledná aktualizácia: 28.06.2018