UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výzva – 2% z dane

Milé kolegyne, kolegovia, absolventky a absolventi PF UPJŠ,
partneri a podporovatelia našich aktivít!

Dovoľujem si Vás osloviť v súvislosti s možnosťou finančne podporiť aktivity fakulty prostredníctvom Občianskeho združenia PRÍRODOVEDEC, ktoré úzko spolupracuje s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach.

OZ Prírodovedec bolo založené v roku 1999. V zmysle štatútu je cieľom a predmetom jeho činnosti na PF UPJŠ odborne, materiálne a finančne:

  • podporovať pedagogickú a vedeckú činnosť,
  • napomáhať realizácii rozvojových projektov,
  • podporovať nadaných študentov pri štúdiu,
  • podporovať zahraničné mobility študentov,
  • podieľať sa na organizovaní a aj samostatne organizovať podujatia, ktoré sú súčasťou hlavných oblastí činnosti PF UPJŠ (konferencie, semináre, sústredenia študentov, krúžky...),
  • podporovať spoločenské podujatia s cieľom posilniť stavovské tradície.

Podpora zo strany zamestnancov a absolventov fakulty je prejavom filantropizmu a vzťahu k svojej fakulte, či Alma Mater. Veľmi si ju vážime a budeme pre ňu aj naďalej vytvárať hodnotné a systematické podnety.

Rovnako nás teší podpora našich partnerov, ale aj širokého spektra priaznivcov a je jasným signálom súhlasu s rozvojovým smerovaním fakulty.

Prostriedky získané z podielu na daniach z príjmov fyzických a právnických osôb sú každoročne cielene a adresne využívané predovšetkým na podporu našich talentovaných študentov, skvalitnenie praktickej výučby, organizovanie letných škôl, detských táborov, pre zvýšenie záujmu o prírodné vedy, matematiku a informatiku ako aj o modernizáciu spoločne využívaných priestorov fakulty.

Radi by sme aj v roku 2018 v obdobných aktivitách s podporou OZ Prírodovedec pokračovali.

Rok 2018 je aj rokom osláv 55. výročia vzniku našej fakulty, ktoré si pripomenieme viacerými podujatiami.

V  roku 2017 bol príjem OZ Prírodovedec v rámci 2% z dane v sume 3653,53 €.

Dovoľujem si Vás preto vyzvať, aby ste zvážili možnosť finančne podporiť rozvojové aktivity fakulty poukázaním 2% z dane pre OZ Prírodovedec, a aby ste aj v okruhu svojich známych spropagovali túto možnosť. Zvlášť apelujem na tých, ktorí túto možnosť nevyužívajú a oberajú sa o výsadu rozhodovať o adresnom použití časti svojich zaplatených daní. V prípade Vášho záujmu využite nižšie uvedené predvyplnené tlačivá a našu súčinnosť.

 

                                                                                                         doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
                                                                                                                          dekan fakulty

 

Ďalšie informácie:

Posledná aktualizácia: 04.04.2018