UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Zhromaždenie AO PF UPJŠ – Cena dekana 2017

Dňa 28. marca 2018 sa na pôde fakulty uskutočnilo zhromaždenie Akademickej obce PF UPJŠ, ktorého sa zúčastnili aj pozvaní zástupcovia univerzity rektor UPJŠ -  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., predseda AS UPŠ – doc. RNDr. Roman Soták, PhD. a kvestor UPJŠ - RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.. Akademickej obci bola predložená Správa o činnosti AS PF UPJŠ za rok 2017Výročná správa o stave fakulty za rok 2017. Na zhromaždeniach akademickej obce fakulty je tradične udeľovaná Cena dekana za uplynulý kalendárny rok. Každoročne bola táto cena udeľovaná za pedagogickú a za vedeckovýskumnú činnosť. Od r. 2016 pribudla kategória Cena dekana za rozvoj fakulty.

Za rok 2017 boli na Cenu dekana v jednotlivých kategóriách nominovaní

Cena dekana za pedagogickú činnosť

RNDr. Katarína Bruňáková, PhD. – Ústav biologických a ekologických vied

RNDr. Martina Hančová, PhD. Ústav matematických vied

prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD. – Ústav chemických vied

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť

prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.Ústav informatiky       

Mgr. Jozef Kiseľák, PhD. - Ústav matematických vied 

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD. - Ústav biologických a ekologických vied

Cena dekana za vedeckovýskumnú činnosť doktorandov

RNDr. Samuel Dobák - Ústav fyzikálnych vied

RNDr. Pavol Široczki - Ústav matematických vied

RNDr. Jana Vargová - Ústav biologických a ekologických vied

Cena dekana za rozvoj fakulty

RNDr. Alexander Dirner, CSc. - Ústav fyzikálnych vied           

prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. - Ústav matematických vied

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. - Ústav informatiky

 

Oceneným srdečne gratulujeme!Posledná aktualizácia: 29.03.2018