UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Doplňujúce voľby

Akademickej obci Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V súlade so zákonom o vysokých školách a Zásadami volieb do Akademického senátu
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v platnom znení

v y h l a s u j e m
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
doplňujúce voľby

zástupcov ŠČ PF UPJŠ do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2017 – 2019

na deň 2. mája 2018
v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Miesto konania volieb:

Jesenná ul. 5, 9:00 - 10:00 hod.
(v priestoroch pri vrátnici, prízemie)
a
Šrobárova ul. 2, 10:30 - 12:00 hod.

(RBL pavilón, prízemie)

(členovia ŠČ AO PF UPJŠ: medziodborové a učiteľské študijné programy a jednoodborové študijné programy) 

Medziodborové a učiteľské študijné programy:

1. Martin Biľo, Biológia – geografia, BGb, 1. ročník
2. Maximilián Černický, Biológia – chémia, BCHb, 2. ročník
3. Daniela Demková, Biológia – chémia, BCHb, 3. ročník
4. Rastislav Dorčák, Biológia – chémia, BCHb, 2. ročník

5. Laura Halkovičová, Biológia – chémia, BCHb, 2. ročník

Jednoodborové študijné programy:

1. Sofia Hunčárová, Chémia, CHb, 1. ročník
2. Samuel Slamený, Chémia, CHb, 1. ročník
3. Bc. Milan Maďar, Anorganická chémia, ACHm, 1. ročník

 

V Košiciach  25. 4. 2018 RNDr. Michal Bečka
predseda VaMK pre voľby do ŠČ AS PF UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 26.04.2018