UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Doplňujúce voľby

Akademickej obci Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V súlade so zákonom o vysokých školách a Zásadami volieb do Akademického senátu
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v platnom znení

v y h l a s u j e m
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
doplňujúce voľby

zástupcov ŠČ PF UPJŠ do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2017 – 2019

na deň 2. mája 2018
v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Miesto konania volieb:

Jesenná ul. 5, 9:00 - 10:00 hod.
(v priestoroch pri vrátnici, prízemie)
a
Šrobárova ul. 2, 10:30 - 12:00 hod.

(RBL pavilón, prízemie)

(členovia ŠČ AO PF UPJŠ: medziodborové a učiteľské študijné programy a jednoodborové študijné programy) 

Kandidátov za členov ŠČ AS PF UPJŠ navrhujú členovia študentskej časti akademickej obce (ďalej „AO“) Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej „PF UPJŠ“) Volebnej a mandátovej komisii pre voľby do ŠČ AS PF UPJŠ na PF UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2017 - 2019. Kandidát do ŠČ AS PF UPJŠ sa môže navrhnúť aj sám.

Každý návrh kandidáta (člena AO - pozri čl. 6 ods. 1 až 5 „Zásad volieb do akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach“) musí obsahovať:

a) volebný obvod,
b) meno a priezvisko navrhovaného kandidáta,
c) študijný program a rok štúdia,
d) súhlas navrhovaného s kandidatúrou,
e) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa(ľov).

    Návrhy v obálke s označením  "Návrh na kandidáta za člena ŠČ AS PF UPJŠ“ je potrebné doručiť na adresu: „VaMK pre voľby do ŠČ AS PF UPJŠ na PF UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice“ najneskôr do 24. apríla 2018 do 12.00 hod. na Dekanát PF UPJŠ!
 

V Košiciach  9. 4. 2018

 

RNDr. Michal Bečka
predseda VaMK pre voľby do ŠČ AS PF UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 10.04.2018