UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

DNA Day na pôde Univerzity P. J. Šafárika

Týždeň DNA je jedinečnou príležitosťou, keď sa študenti, učitelia a verejnosť môžu dozvedieť viac o genetike. Oficiálnym medzinárodným dňom DNA je 25. apríl, kedy si pripomíname zverejnenie objavu o dvojvláknovej štruktúre DNA v roku 1953 a ukončenie projektu sekvenovania ľudského genómu v apríli roku 2003. V tento deň sa po celom svete konajú podujatia a súťaže pre mladých ľudí, študentov a širokú verejnosť. Pilotný rok tohto podujatia sa na Slovensku uskutočnil v roku 2003 pri príležitosti 50. výročia objavenia štruktúry DNA. V tomto roku sme si  tento významný deň pripomenuli po prvýkrát aj na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, formou prednáškového popoludnia. Jeho iniciátorkou bola pani profesorka Eva Čellárová, vedúca Katedry genetiky ÚBEV PF UPJŠ.

     

Cestu, ktorá viedla k tomuto významnému medzníku, čo znamenal pre ďalší rozvoj poznania a ako sa premietol do praktických aplikácií, zamestnancom a študentom fakulty ako aj širokej verejnosti priblížili renomovaní odborníci - prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. a doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. a doc. Dr. Mangesh Bhide z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

► Fotogaléria z prednáškového dopoludnia DNA Day konaného dňa 25. 4. 2018

► Fotogaléria z prednáškového dopoludnia DNA Day konaného dňa 26.4.2018 pre študentov a učiteľov SŠ

Posledná aktualizácia: 26.04.2018