UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výsledky doplňujúcich volieb

zástupcov študentov do AS PF UPJŠ

dňa 2.5.2018

Zoznam zvolených kandidátov do ŠČ AS PF UPJŠ:

Medziodborové a učiteľské študijné programy:

1. Rastislav Dorčák, Biológia - chémia, BCHb, 2. ročník

2. Daniela Demková, Biológia - chémia, BCHb, 3. ročník
3. Maximilián Černický, Biológia - chémia, BCHb, 2. ročník
 

Jednoodborové študijné programy:

1. Sofia Hunčárová, Chémia, CHb, 1. ročník
 

 

 

RNDr. Michal Bečka
predseda VaMK pre voľby do ŠČ AS PF UPJŠ

Posledná aktualizácia: 09.05.2018