UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Úspech mladých fyzikov na 9. Česko-slovenskej študentskej vedeckej konferencii vo fyzike,

ktorá sa konala v dňoch 29. - 30. mája 2018 na MFF KU v Prahe. Študenti mali možnosť prezentovať svoje práce v 7 sekciách: Teoretická fyzika, Časticová a jadrová fyzika, Biofyzika a fyzika molekulárnych systémov, Fyzika kondenzovaných látok, Fyzika Zeme a Vesmíru, Aplikovaná fyzika, Obecná fyzika a didaktika fyziky.

Umiestnenie študentov PF UPJŠ v Košiciach:

1. miesto v sekcii Fyzika Zeme a Vesmíru obsadil Jaroslav Merc, poslucháč 2. ročníka magisterského študijného programu Teoretická fyzika a astrofyzika. Názov práce: Dlhodobý vývoj teploty horúcej zložky v symbiotickom systéme AG Draconis.

3. miesto v sekcii Fyzika kondenzovaných látok obsadil Miroslav Hennel, poslucháč 2. ročníka medziodborového bakalárskeho študijného programu Matematika-fyzika. Názov práce: Magnetokalorický jav v tenkých magnetických drôtoch.

Blahoželáme!

 

Viac informácií: http://kfkl.cz/cssvkf9/

Posledná aktualizácia: 04.06.2018