UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výsledky prijímacieho konania a pokyny k zápisu na ak. r. 2018/2019

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania si môžete pozrieť aj pomocou  mobilnej aplikácie UniMAP (beta) pozrieť manuál

Počet bodov potrebný na prijatie po splnení predpísaných podmienok


Pokyny pre študentov 1. roč. Prírodovedeckej fakulty UPJŠ k zápisu na ak. r. 2018/2019

 1. Podľa  §58, ods. 9 Zákona č. 131/2002 Zb. je uchádzač povinný potvrdiť, či sa zapíše na štúdium. Návratku je potrebné zaslať elektronicky – www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta  - najneskôr do 31.07.2018. Súčasťou návratky je tiež žiadosť o vydanie študentského preukazu (návod: https://ais2.upjs.sk/ais/manualy/AiS2_manual_navratka2.pdf)

  Prístup k evidencii návratky:
  login:  Login
  heslo: rodné číslo – bez lomky (pre uchádzačov, ktorí boli do 30.6. študentmi PF je heslo do AIS2 tiež heslom pre el. návratku).

  Elektronická návratka je súčasne aj žiadosťou o vydanie študentského preukazu. Poplatok  25 € je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet číslo SK6481800000007000074351, var. symbol 9401, špec. symbol: rodné číslo bez lomky, konšt. symbol: 0308 Príkaz na úhradu je možné si vygenerovať z elektronickej návratky po jej potvrdení.
  V prípade, že ste vlastníkom študentského preukazu (PIK) UPJŠ, do 31.08.2018 je potrebné uhradiť len prolongačný poplatok 11 €.
  Ak uchádzač do 31.07.2018 neuhradí platbu za vydanie preukazu študenta, nemôžeme mu garantovať vydanie karty do  začiatku  výučby.  Kompletné informácie získate na Web stránke:  http://www.aio.upjs.sk  alebo osobne na Správe AIO UPJŠ, Šrobárova 2, Košice, v čase úradných hodín.
 2. Študentom 1. roč. poskytujeme ubytovanie v ubytovni na Kysuckej 16 a Pražskej 2. Záujem o ubytovanie uchádzač vyznačí v elektronickej návratke, po jej potvrdení najneskôr do 31.07.2018.  Prípadnú prílohu k žiadosti o ubytovanie – kópiu preukazu ZŤP, doklad o tom, že uchádzač je sirota alebo polosirota zašlite na študijné oddelenie do 31.07.2018. Informácia o pridelenom ubytovaní bude uverejnená na internetovej stránke UPJŠ (www.upjs.sk) a fakulty http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ po 20.08.2018.
 3. Študenti študijných programov: Biológia, Všeobecná ekológia a ekológia jedincov a populácií Matematika, Ekonomická a finančná matematika, Informatika, Aplikovaná informatika, Fyzika, Matematika - Biológia, Matematika – Fyzika, Matematika – Chémia, Matematika – Geografia, Matematika – Informatika, Matematika – Psychológia, Fyzika- Biológia, Fyzika - informatika, Biológia – informatika  sa zúčastnia zápisu dňa 03. 09. 2018 o  8.00 h (týka sa len uchádzačov, ktorí sa nezúčastnili zápisu 20.6.)  poslucháreň RB0A5 (pôvodné označenie M5), vchod z Kostlivého ulice (cez rampu) alebo Šrobárovej ulice. V dňoch 3.9. – 5.9.2018 sa uskutoční povinné Úvodné sústredenie prvákov PF UPJŠ podľa študijných odborov. Úvodné sústredenie je súčasťou predmetu Úvod do štúdia prírodných vied, ktorý absolvujete v zimnom semestri akademického roka 2018/2019. Informácie budú zaslané písomne.
 4. Študenti študijných programov:, Biológia  - Chémia, Biológia – Psychológia, Chémia, Geografia, Fyzika – Chémia, Chémia – Geografia, Chémia – Informatika, Biológia – Geografia, Geografia – psychológia, Geografia – filozofia, Geografia – Informatika sa zúčastnia zápisu dňa 05. 09. 2018 o  8.00 h (týka sa len uchádzačov, ktorí sa nezúčastnili zápisu 20.6.)  poslucháreň RB0A5 (pôvodné označenie M5), vchod z Kostlivého ulice (cez rampu) alebo Šrobárovej ulice. V dňoch 5.9. – 7.9.2018 sa uskutoční povinné Úvodné sústredenie prvákov PF UPJŠ podľa študijných odborov. Úvodné sústredenie je súčasťou predmetu Úvod do štúdia prírodných vied, ktorý absolvujete v zimnom semestri akademického roka 2018/2019. Informácie budú zaslané písomne.
 5. Pri zápise je potrebné predložiť
  • občiansky preukaz
  • overenú kópiu rodného listu
  • overenú kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy (ak ju neodovzdal v procese prijímacieho konania)
 6. Výučba v akademickom  roku  2018/2019 začína 17. 09. 2018 od 13.00 h.

Výučba v akademickom  roku  2018/2019 začína 17. 09. 2018 od 13.00 h.

kontakt: iveta.sovakova@upjs.sk

Košice 11. 06. 2018

prof. RNDr.  Katarína Cechlárová, DrSc., v.r.
   prodekanka pre vzdelávanie         

Plán budov v areáli UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach

Pokyny k ubytovaniu:

Posledná aktualizácia: 27.06.2018