UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Termíny prijímacieho konania

na doktorandské štúdium  v akademickom roku 2018/2019

Aplikovaná matematika – 18.6.2018 o 9.45 h na ÚMV, Jesenná 5
Diskrétna matematika – 18.6.2018 o 9.00 h v seminárnej miestosti na ÚMV, Jesenná 5
Fyzika kondenzovaných látok  – 27.6.2018 o 9.00 h  v knižnici KFKL, Park Angelinum 9
Biofyzika – 21.6.2018 o 9.00 h v knižnici KBF ÚFV, Jesenná 5Park Angelinum 9
Teoretická fyzika – 28.6.2018 o 9.00 h v seminárnej miestnosti KTF aAF, Park Angelinum 9
Astrofyzika – 22.6.2018 o 10.30 h v knižnici KTFaAF ÚFV, Park Angelinum 9
Organická chémia - 19.6.2018 o 8.30 h v knižnici KOCH, Šrobárova 2
Anorganická chémia – 22.6.2018 o 9.00 h  v posluchárni APOS1, budova PLATON Moyzesova 9
Analytická chémia – 27.6.2018 o 10.00 h v knižnici KFACH, ul. Kostlivého
Fyzikálna chémia – 18.6.2018 o 9.00 h v knižnici KFCH, Kostlivého
Genetika – 29.6.2018 o 10.00 h na ÚBEV v seminárnej miestnosti, 3. posch, Šrobárova 2
Molekulárna cytológia  - 29.6.2018 o 9.00 h na ÚBEV, v semin. miestnosti, 3. posch. Šrobárova 2
Fyziológia živočíchov – 25.6.2018 o 9.30 h na ÚBEV v seminárnej miestnosti, 3. posch., Šrobárova 2
Fyziológia rastlín – 22.6.2018 o 11.00 h zasadacia miestnosť na ÚBEV, Mánesova 23
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – 22.6.2018 o 9.00 h na ÚBEV v seminárnej miestnosti, 3. posch., Šrobárova 2
Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme – 20.6.2018 o 13.00 h, miestnosť č. 207, Jesenná 5
Informatika –  25.6.2018 o 14.00 h multiseminárna miestnosť (SJ0515), na ÚINF, Jesenná 5

 

Posledná aktualizácia: 19.06.2018