UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v ak. r. 2018/2019 – 2. kolo

Dekan  Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje začatie prijímacieho konania na dennú a externú formu doktorandského štúdia v akademickom roku 2018/2019 v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch:        

• Aplikovaná matematika • Analytická chémia
• Diskrétna matematika • Anorganická chémia
• Teória vyučovania matematiky • Biochémia
• Astrofyzika • Fyziológia rastlín
• Biofyzika • Genetika
• Fyzika kondenzovaných látok • Fyziológia živočíchov
• Jadrová a subjadrová fyzika • Progresívne materiály
• Teória vyučovania fyziky • Teoretická fyzika
•Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií • Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
• Informatika  
   

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom alebo príbuznom odbore. K elektronickej prihláške (elektronickú prihlášku je potrebné vytlačiť a podpísať), resp. k prihláške na tlačive ŠEVT 49 400 2 je potrebné doložiť:

  1. overenú kópiu diplomu, resp. potvrdenie o ukončení štúdia, ak ešte diplom nemá
  2. životopis s prípadným uvedením zoznamu publikovaných a nepublikovaných prác
  3. potvrdenie o odbornej praxi po absolvovaní vysokej školy (ak bola vykonaná)
  4. výpis výsledkov štúdia druhého stupňa
  5. rámcový projekt k téme dizertačnej práce

Rámcový projekt dizertačnej práce je potrebné vypracovať v rozsahu maximálne 5 strán podľa priloženej šablóny.  Šablóna rámcového projektu k téme dizertačnej práce.

 

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2018/2019

Prijímacie konanie sa uskutoční v termíne 23.8.2018 - 27.8.2018.

Termín na podanie prihlášky na PF UPJŠ je do 15.8.2018.

V prípade, že uchádzač pošle prihlášky na dve a viac tém, bude vyzvaný, aby určil preferovanú tému.

Poplatok: 50,- EUR klasická prihláška, 40,- EUR elektronická prihláška.

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom na číslo účtu: SK28 8180 0000 0070 0007 8491, variabilný symbol: 2996, špecifický symbol: rodné číslo bez lomky, konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.  Kópiu dokladu o úhrade je potrebné k prihláške doložiť.

 

                                                                                               doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD
                                                                                                                  dekan fakulty

Posledná aktualizácia: 19.06.2018