UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Promócie absolventov magisterského štúdia a rigorózneho konania

Termín: 5. október 2018

Miesto: Aula LF UPJŠ, Tr. SNP 1


13.30 hod. – absolventi magisterského stupňa, všetky študijné programy, absolventi rigorózneho konania (RNDr.)
Nástup promovaných: 12.30 hod.

 

V zmysle Rozhodnutia rektora č. 19 /2017 (Poriadok poplatkov), poplatok za vydanie diplomu absolventov rigorózneho konania je 67,-€. Poplatok je potrebné uhradiť na účet: UPJŠ, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, Košice, číslo účtu: SK28 8180 0000 0070 0007 8491, variabilný symbol: 2999


Fotografické snímky zhotoví firma FOTO ŠTÚDIO OMEGA, Štefánikova 6, Košice (055/6233883).

Posledná aktualizácia: 09.10.2018