UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

PF UPJŠ udelila ďalším dvom stredným školám status Partnerská škola

Status  partnerská škola udelila Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v priebehu posledných dvoch rokov desiatim stredným školám, ktoré sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi a ktoré dlhodobo s fakultou spolupracujú. K nim sa v úvode akademického roka 2018/2019 zaradili ďalšie dve gymnázia – Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave (3.9.2018) a Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou (4.9.2018). Slávnostný ceremoniál udelenia statusu o partnerstve je spojený s podpísaním zmluvy štatutárnych zástupcov oboch strán, odovzdaním certifikátu o udelení statusu a inštalovaním tabule Partnerská škola Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.


Posledná aktualizácia: 06.09.2018