UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Doplňujúce voľby

Akademickej obci Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

V súlade so zákonom o vysokých školách a Zásadami volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v platnom znení

 

v y h l a s u j e m  

na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ

doplňujúce voľby

 

zástupcov ŠČ PF UPJŠ do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

na funkčné obdobie rokov 2017 – 2019

na deň 25. októbra 2018

v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Miesto konania volieb:

Jesenná ul. 5, 9:00 - 10:00 hod.

 (v priestoroch pri vrátnici, prízemie)

a

Šrobárova ul. 2, 10:30 - 12:00 hod.

 (RBL pavilón, prízemie)

(členovia ŠČ AO PF UPJŠ: jednoodborové študijné programy a doktorandské štúdium) 

Jednoodborové študijné programy:

  1. Dominika Jurašeková, Biológia, Bb, 1. ročník
  2. Marián Radvanský, Biológia, Bb, 1. ročník
  3. Jakub Víglaský, Biológia, Bb, 1. ročník

Doktorandské štúdium:

  1. Mgr. Viktória Tuptová, Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, VEd, 1. ročník

 

V Košiciach  18. 10. 2018

 

RNDr. Paulína Slepčíková
predsedníčka VaMK pre voľby do ŠČ AS PF UPJŠ
Posledná aktualizácia: 22.10.2018