UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť na podujatia organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018,
ktoré sa uskutočnia v dňoch od 05. novembra 2018 do 11. novembra 2018

Dekanát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

1.

názov podujatia: XXIII. Prírodovedecká čajovňa: „Sami sebe“ ― veda a infraštruktúra na PF UPJŠ

typ podujatia: prednášky

 1. Vedecký výskum v laboratóriách Katedry fyziky kondenzovaných látok ÚFV (A. Zeleňáková)
 2. Vedecký výskum v laboratóriách Katedry biofyziky ÚFV (D. Jancura)
 3. Pokroky vo  využití NMR spektroskopie vo vede a technológiách (J. Imrich)
 4. Chémia na PF UPJŠ – výzvy 21. storočia a naša infraštruktúra (V. Zeleňák)
 5. Kde začína a končí moderná mikrobiológia (P. Pristaš)
 6. Vedecký výskum na Katedre botaniky so zameraním na Kryptogamy (M. Goga)

dátum podujatia: 22.10. 2018
čas podujatia: 15:00 – 18:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
stručný popis podujatia: Prednášky tematicky zamerané na vedecký výskum a infraštruktúru v laboratóriách ústavov fyziky, chémie a biológie
organizátor: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
spoluorganizátor:, Ústav fyzikálnych vied, Ústav chemických vied, Ústav biologických a ekologických vied  PF UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Areál UPJŠ, MINERVA (I. posch.) Moyzesova 9, Košice

2.

názov podujatia: XXIV. Prírodovedecká čajovňa: „Sami sebe“ ― veda a infraštruktúra na PF UPJŠ

typ podujatia: prednášky

 1. Vedecko-výskumné aktivity a laboratóriá Ústavu geografie (J. Hofierka, M. Gallay)
 2. Výpočtová infraštruktúra pre výskumnú činnosť (M. Kuzma)
 3. Zber a spracovanie údajov v kybernetickej bezpečnosti (P. Sokol)
 4. Vedecký výskum na Ústave informatiky so zameraním na Sluchovú neurokogníciu: ako počúvame (N. Kopčo)
 5. Mastopatia alebo rakovina? Môže byť matematika nápomocná pri diagnostike? (J. Kiseľák)
 6. Systémy počítačovej algebry a ich využitie v prírodných vedách (T. Madaras)

dátum podujatia: 21.11. 2018
čas podujatia: 13:30 – 17:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
stručný popis podujatia: Prednášky tematicky zamerané na vedecký výskum a infraštruktúru v laboratóriách a pracoviskách ústavov geografie, informatiky a matematiky
organizátor: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
spoluorganizátor: Ústav geografie, Centrum aplikovanej informatiky, Ústav informatiky, Ústav matematických vied  PF UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Park Angelinum 9,  PF UPJŠ, študovňa Angely Merici, Košice

Ústav biologických a ekologických vied

3.

názov podujatia: O liekoch, ktoré jednou ranou zabijú dve muchy
typ podujatia:      prednáška
dátum podujatia:    5.11.2018
čas podujatia:      10:00 – 11:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež
stručný popis podujatia: Na prednáške sa dozviete, aké lieky dokážu zabiť dve muchy jednou ranou.
Organizátor: Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach (doc. RNDr. B. Bojková PhD.)

miesto konania: Moyzesova 11,  RB pavilón, miestnosť RBL1, Košice

4. 

názov podujatia: Môžem svojmu mozgu pomôcť lepšie si pamätať?
typ podujatia: prednáška
dátum podujatia:  5.11.2018
čas podujatia:    10:30 – 11:30
cieľová skupina podujatia: verejnosť, odborná verejnosť, mládež
stručný popis podujatia: Prednáška zameraná na oblasť mozgu, zvanú hipokampus, ktorá je zodpovedná
za pamäť a učenie. Na konci prednášky budú prezentované cviky zo série „brain fitness“, ktoré pomáhajú ľuďom lepšie si pamätať, triediť myšlienky a vraj aj stať sa géniom. Skúsime?

organizátor: Inštitút manažérskych systémov Poprad EF UMB v Banskej Bystrici
                    (prof. Ing. J. Zavadský PhD.)
                    Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach
                    (RNDr. T. Kisková PhD., Mgr. A. Štafuriková)

miesto konania: Francisciho 910/8, Poprad

5. 

názov podujatia:  ZOOFYZ stretnutie
typ podujatia:  prednáška
dátum podujatia:  8.11.2018
čas podujatia:    15:00 – 16:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť, odborná verejnosť, mládež
stručný popis podujatia: Stretnutia ZOOFYZ preberajú vždy aktuálne témy zo života študentov a vedcov
na univerzite. Toto stretnutie sa bude venovať aktuálnym otázkam  v oblasti neurovied a protinádorovým účinkom rumenice.

Organizátor:  Katedra fyziológie živočíchov ÚBEV PF UPJŠ v Košiciach (RNDr. P. Hradická)
spoluorganizátor/i:  Neurobiologický ústav SAV Košice (RNDr. E. Račeková PhD.)
                               Katedra farmakognózie a botaniky UVLaF (RNDr. M. Romanovová)
miesto konania: Moyzesova 11, RB pavilón, miestnosť RBL1, Košice

6.

názov podujatia: O čom možno veľa neviete...(transgénne rastliny-GMO)
typ podujatia:    seminár
dátum podujatia:  8.11.2017
čas podujatia:    14:30 - 16:00
cieľová skupina podujatia:  odborná verejnosť, na pozvánky
stručný popis podujatia: Informácie a diskusia o trendoch vo výskume a výučbe biológie so stredo-školskými učiteľmi biológie.  
organizátor:  Oddelenie didaktiky biológie, Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach
miesto konania:   Mánesova 23, poslucháreň SB1P3, Košice

Ústav fyzikálnych vied

7.

názov podujatia:  Regionálne  Masterclasse
typ podujatia:   súťaž,  prednáška
dátum podujatia:  6.11.2018
čas podujatia:     08:00 – 14:00
cieľová skupina podujatia:  stredoškolská mládež
stručný popis podujatia: Prednášky vedeckých pracovníkov umožnia študentom nahliadnuť do metód základného výskumu, ktoré prinášajú fundamentálne poznatky o základnej štruktúre hmoty a jej interakciách. Študenti strednej školy budú pod odborným vedením analyzovať reálne dáta z experimentov na LHC v CERNe.
organizátor:  Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
spoluorganizátor: Technická akadémia Spišská Nová Ves

miesto konania:  Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

8.

názov podujatia:  Seminár z  fyziky  kondenzovaných  látok
typ podujatia:       prednáška
dátum podujatia:  08.11.2018
čas podujatia:    13:30 – 14:30
cieľová skupina podujatia: vedeckí a pedagogickí pracovnísi, študenti VŠ na 2. a 3. stupni vzdelávania
stručný popis podujatia: Prednášky s názvom „Preparation and characterization of magnetic properties
of nanomagnite arrays based on Ni3Pt“  (Dr. Serhii Vorobiov,PhD.)

organizátor:  Katedra fyziky kondenzovaných látok, Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
                     (Dr.h.c. Prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.)

miesto konania: Park Angelinum 9, Košice

9.

názov podujatia: Klub učiteľov fyziky stredných škôl
typ podujatia: seminár
dátum podujatia: 07.11.2018
čas podujatia:     13:30 – 17:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
stručný popis podujatia: Stretnutie učiteľov fyziky stredných škôl venované inovácii fyzikálneho vzdelávania. Témou stretnutia je využívanie nástrojov formatívneho hodnotenia pre rozvoj bádateľských spôsobilostí žiakov a zlepšenie konceptuálneho porozumenia. Učitelia si nacvičia realizáciu série vzdelávacích aktivít a získajú k nim žiackej pracovné listy a metodické materiály. Súčasťou stretnutia bude aj ponuka na zapojenie učiteľov do pripravovaného didaktického výskumu.
organizátor: Oddelenie didaktiky fyziky Ústav fyzikálnych vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Laboratórium fyzikálneho vzdelávania SA1L82b, Park Angelinum 9, Košice

10.

názov podujatia: Fyzikálny náboj
typ podujatia: súťaž
dátum podujatia: 16.11.2018
čas podujatia:      09:30 – 13:30
cieľová skupina podujatia: mládež
stručný popis podujatia: Fyzikálny Náboj je medzinárodná fyzikálna súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania 8 úloh. Akonáhle tím vyrieši úlohu, príde výsledok odovzdať a ak je správny, dostáva zadanie ďalšej úlohy. Náročnosť úloh sa postupne zvyšuje. Družstvo, ktoré vyrieši v časovom limite 120 minút najviac úloh, vyhráva.
organizátor: Fyzikálny korešpondenčný seminár ako súčasť o. z. Trojsten
spoluorganizátor/i: Oddelenie didaktiky fyziky Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
miesto konania: poslucháreň RB0A5 RB pavilón PF UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Ústav geografie

11.

názov podujatia: Medzinárodné geografické kolokvium Danišovce
typ podujatia: konferencia
dátum podujatia:  24. ― 26.10.2018
čas podujatia:       09:00-18:00
cieľová skupina podujatia:  odborná verejnosť
stručný popis podujatia: Konferencia v Danišovciach je tradičným odborným podujatím, ktoré organizuje
Ústav geografie každé dva až tri roky. Podujatie poskytuje možnosť zdieľať, prezentovať a diskutovať
vedecký výskum geografov zo Slovenska a susedných krajín. Preferovanými jazykmi sú: slovenčina,
čeština, poľština a angličtina. Tradične sa podujatie organizuje v Učebno-výcvikovom zariadení Univerzity
P. J. Šafárika v Danišovciach na Spiši, približne 70 km severozápadne od Košíc.

organizátor: Ústav geografie Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
spoluorganizátor/i: Slovenská geografická spoločnosť – košická pobočka
                              SAFTRA 3D mapping, s. r. o.  
miesto konania:  Učebno-výcvikové zariadenie UPJŠ, Danišovce 73 okr. Spišská Nová Ves
webová stránka podujatia: https://geografia.science.upjs.sk/index.php/events/danisovce

Ústav chemických vied

12.

názov podujatia: Štúdium antiproliferatívneho účinku prírodných / syntetických zlúčenín ― metodiky používané na Ústave farmakológie LF UPJŠ (prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.)
typ podujatia: prednáška
dátum podujatia: 11.10.2018
čas podujatia:     14:25-15:45
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť (zamestnanci, doktorandi, študenti)
stručný popis podujatia: Prednášajúci predstavil zameranie výskumu na Ústave farmakológie a načrtol
možnosti vedeckej spolupráce v oblasti testovania biologickej účinnosti novosyntetizovaných látok.
organizátor: Katedra anorganickej chémie Ústav chemických vied PF UPJŠ v Košiciach

spoluorganizátor/i:  Ústav Farmakológie Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach                                              
miesto konania:  Moyzesova 11, knižnica KACH ÚCHV PF UPJŠ Košice

13.

názov podujatia: Serendipity a vedecký pokrok. Sú nežiadúce produkty vždy iba na oštaru?
typ podujatia:  odborná prednáška
dátum podujatia: 08.11.2018
čas podujatia:     14:00 ― 16:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť (zamestnanci, doktorandi, študenti)
stručný popis podujatia: Prednáška je určená pre odbornú verejnosť, predovšetkým však pre študentov a doktorandov PF UPJŠ.  V prednáške bude objasnené, čo je serendipita a pseudoserendipita. Budú uvedené príklady – tak z dávnej histórie, ako aj zo súčasnosti,  ako napríklad náhoda, resp. neočakávané výsledky pokusov viedli k významnému pokroku vo vede i priemysle.  Cieľom je ukázať študentom,že pokusy, ktoré nevedú k vytúženému netreba „vyhodiť z hlavy“, pretože neočakávané výsledky môžu viesť k rozvoju poznania.
organizátor: Katedra organickej chémie Ústav chemických vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Seminárna miestnosť KOCH (RBL pavilón, 2. posch.) ÚCHV PF UPJŠ Košice

14.

názov podujatia:   New trends in chemistry 2018
typ podujatia:  konferencia
dátum podujatia: 09.11.2018
čas podujatia:     08:00 ― 18:00
cieľová skupina podujatia:  odborná verejnosť, študenti
stručný popis podujatia: Konferencia je zameraná na nové trendy v oblasti výskumu a vzdelávania na Ústave chemických vied PF UPJŠ
organizátor: Ústav chemických vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Moyzeova 11, Aula M5 ÚCHV PF UPJŠ Košice
webová stránka podujatia:           
http://chemia.upjs.sk/index.php/aktuality/73-new-trends-in-chemistry-2018-konferencia-ustavu-chemickych-vied

Ústav informatiky

15.

názov podujatia: Popoludnie s informatikou ― Extrapolácie 2018 história a budúcnosť IT na Slovensku
typ podujatia: seminár

dátum podujatia:  10.10.2018
čas podujatia:      14:00 ― 16:30
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť
stručný popis podujatia: Krátke prednášky zamerané na skvalitňovanie informatického vzdelávania a informácie o priebežných výsledkoch národného projektu IT Akadémia
organizátor:   Klub učiteľov informatiky
spoluorganizátor/i: Ústav informatiky Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach                                            
miesto konania:  Šrobárova 2, Historická aula Rektorát UPJŠ Košice
webová stránka podujatia: http://www.extrapolacie.sk/2018/

16.

názov podujatia: Navigácia vnútri budov
typ podujatia:  prednáška
dátum podujatia:  07.11.2018
čas podujatia:     13:00 - 14:00
cieľová skupina podujatia: verejnosť, mládež, odborná verejnosť
stručný popis podujatia: V úvode si bližšie prestavíme problém navigácie vnútri budov, a ujasníme si aká veľká výzva sa za týmto problémom skrýva. Neskôr si predstavíme riešenia indoorovej navigácie za použitia bežne dostupných technológií (smartphone s gyroskopom), ktoré vznikli na pôde Ústavu informatiky PF UPJŠ.
organizátor:  Ústav Informatiky Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
miesto konania: Jesenná 5, Ústav Informatiky, LIDA Košice

Ústav matematických vied

17.

názov podujatia: Slávnostné stretnutie Košického kombinatorického seminára KOKOS
typ podujatia: seminár
dátum podujatia: 06.11.2018
čas podujatia:     14:00 - 17:00
cieľová skupina podujatia: odborná verejnosť na pozvánky
stručný popis podujatia: Slávnostné stretnutie aktívnych a bývalých členov Košického kombinatorického seminára KOKOS spojené s pozvanou prednáškou a spoločenským posedením
organizátor: Oddelenie diskrétnej matematiky Ústav matematických vied PF UPJŠ
miesto konania: Jesenná 5, Videokonferenčná miestnosť budovy TECHNICOM, Košice

 

 doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
dekan PF UPJŠ                

 

Posledná aktualizácia: 19.10.2018