UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET – opakovane na pôde PF UPJŠ

Dňa 18. októbra 2018 sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach konalo krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET - súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl.

Organizátormi podujatia boli AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku OZ, Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Košice a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach.

Festival vedy a techniky AMAVET je súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, na ktorej súťažiaci prezentujú svoju výskumnú činnosť pomocou panelovej/posterovej prezentácie. Žiaci súťažia v kategóriách: Biológia, Chémia, Matematika, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Environmentálne vedy, Fyzika a astronómia, Geovedy, Informatika a počítačové inžinierstvo, Medicína a zdravotníctvo, Spoločenské vedy.

Projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. Tohto roku bol za predsedu 20 člennej komisie opakovane nominovaný prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., riaditeľ Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach.

Členstvo v odbornej komisii prijali i ďalší zamestnanci Prírodovedeckej fakulty:

doc. Katarína Kimáková – z Ústavu biologických a ekologických vied

doc. Tomáš Madaras – z Ústavu matematických vied

doc. Jozef Jirásek – z Ústavu informatiky

doc. Ján Fuzer – z Ústavu fyzikálnych vied

Mgr. Mária Babinčáková a Mgr. Marián Babinčák – z Ústavu chemických vied

Krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET pre Prešovský a Košický kraj sa zúčastnilo 87 súťažiacich s 58 projektmi. Súťažiaci mali možnosť ukázať výsledky svojej práce návštevníkom festivalu, svojim rovesníkom zo stredných škôl, vysokoškolským študentom a pedagógom pôsobiacim na PF UPJŠ. Súčasťou podujatia bol odborný program, v rámci ktorého odzneli zaujímavé prednášky, žiaci nazreli i do výskumných laboratórií fakulty.  

Najlepšie projekty boli ocenené viacerými cenami:

  • Cenou dekana PF UPJŠ v Košiciach
  • Cenou dekanky Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE v Košiciach
  • Cenou Súkromného gymnázia Dneperská v Košiciach

Zaujímavosťou aj tohtoročného krajského kola bolo, že súťažné projekty mohli okrem odbornej komisie hodnotiť aj študenti a učitelia fakulty, prírodovedci, ale aj ostatní návštevníci a to formou elektronického hlasovania. Návštevníkov najviac zaujal projekt Rádiom ovládané autíčko, ktorý  získal najvyšší počet hlasov a bol ocenený Cenou prírodovedcov, ktorú víťazovi odovzdal dekan fakulty.

Najväčším ocenením bola Cena AMAVET, ktorá umožnila 34 projektom účasť na Celoštátnom  finále Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v termíne 8. - 10. novembra 2018 v priestoroch INCHEBA v Bratislave.

Podujatia sa zúčastnili a na záverečnom ceremoniáli ceny účastníkom odovzdali JUDr. Marián Giba, podpredseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE v Košiciach doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., predseda hodnotiacej komisie prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. a RNDr. Miriam Melišová-Čugová, riaditeľka Súkromného gymnázia Dneperská v Košiciach. Vzácnym hosťom tohtoročného krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET bola štátna tajomníčka Ministrestva školstva, vedy a športu SR Mgr. Oľga Nachtmannová, ktorá prijala pozvanie organizátorov a prišla podporiť mladých nadšencov pre vedu a techniku.


Posledná aktualizácia: 19.10.2018